Job Announcement Archive

ประกาศรับสมัครงาน: เจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านกิจกรรม Program Coordinator

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร มีความประสงค์รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตำแหน่ง ผู้ประสานงานด้านกิจกรรม  Program  Coordinator
Read More

ประกาศรับสมัครงาน

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงาน 2 ท่าน ประจำโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน สำนักงานกรุงเทพมหานคร
Read More

ประกาศรับสมัครงาน

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร  ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำสำนักงานมูลนิธิฯที่กรุงเทพฯ ความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการโครงการวางแผนโครงการและประสานงานกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ประสานงานกับองค์กรเครือข่ายและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในการจัดประชุม  การฝึกอบรมร่วมกับ และพัฒนาหลักสูตรตามคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ติดตามความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือคดี กับทนายความและ องค์กรเครือข่ายที่ทำงาน รายงานความคืบหน้า และจัดทำรายงาน บรรทัดฐานการคัดเลือก มีทักษะในการประสานงานดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft word, Excel, Internet มีความสามารถในการทำงานกรณีเร่งด่วน คุณสมบัติ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ภาษาอังกฤษใช้งานได้
Read More

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง Case Manager โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำพื้นที่กรุงเทพมหานคร

การรายงาน ผู้ประสานงานโครงการ  ความรับผิดชอบ ๑. ประสานงานกับผู้ประสานงานโครงการในการดำเนินงานตามแผนของโครงการ ทั้งการทำงานในระดับพื้นที่และกับองค์กรเครือข่าย ๒. ติดตามความคืบหน้าของคดียุทธศาสตร์ด้านการค้ามนุษย์ อย่างน้อย ๓ คดี ๓. บริหารจัดการคดียุทธศาสตร์ด้านการค้ามนุษย์ อย่างน้อย ๓ คดี คุณสมบัติ ๑.  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์ ๒.  มีความสนใจทำงานด้านสิทธิมนุษยชนหรือมีความรู้ความเข้าใจสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ๓.  หากมีใบอนุญาตว่าความจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ๔.  หากสามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ อัตราเงินเดือน/สวัสดิการ –   เงินเดือน ๑๓,๐๐๐ บาท พิจารณาตามประสบการณ์ –   ประกันชีวิต –   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การรับสมัคร –   ส่งจดหมายแนะนำตัว ประวัติ
Read More