News Archive

ใบแจ้งข่าว: ศาลแรงงานภาค 6 พิพากษาให้นายจ้างจ่ายเงินแก่ แรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา 115 คน จำนวนกว่า 17 ล้านบาท ภายหลังคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน จังหวัดตาก ถึงที่สุด

Read More

ใบแจ้งข่าว: แรงงานข้ามชาติ จานวน 201 คน ได้รับเงินค่าจ้างและค่าชดเชยจากการถูกเลิกจ้าง จานวน 9,991,960 บาท หลังการเข้าสู่กลไกการคุ้มครองสิทธิแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

Read More