News Archive

ใบแจ้งข่าว: แรงงานข้ามชาติ จานวน 201 คน ได้รับเงินค่าจ้างและค่าชดเชยจากการถูกเลิกจ้าง จานวน 9,991,960 บาท หลังการเข้าสู่กลไกการคุ้มครองสิทธิแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

Read More

ใบแจ้งข่าว: ทายาทแรงงานประมง รับเงิน 250,000 บาท ภายหลังศาลแรงงานภาค 7 (กาญจนบุรี) ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน กรณีสานักงานประกันสังคม ออกคาสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินทดแทนแก่ทายาท

Read More

ใบแจ้งข่าว: แรงงานข้ามชาติ 115คน รับเงินจำนวน 8ล้านบาท ภายหลังศาลแรงงานภาค6 ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน กรณีพนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินแก่ลูกจ้างกว่า 25ล้านบาท

Read More

ใบแจ้งข่าว: เจ้าหน้าที่กองคดีการค้ามนุษย์กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าจับนายหน้าชาวเมียนมาสองรายในข้อหาสมคบและร่วมกันค้ามนุษย์ แรงงานประมงและครอบครัวชาวเมียนมา 12 คนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Read More