News Archive

ใบแจ้งข่าว: มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF) ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษ กรมการปกครอง ให้ความช่วยเหลือลูกจ้างชาวเมียนมาจำนวน 14 คน ในไร่อ้อย จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากถูกนายจ้างทำร้ายร่างกายและบังคับใช้แรงงาน

Read More

ใบแจ้งข่าว: มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เรียกร้องรัฐบาลไทยแก้ไขกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จากกรณีที่พบการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติจากโครงการก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Read More

ใบแจ้งข่าว: ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา กรณีแรงงานข้ามชาติหญิงฟ้องกรมการจัดหางาน ที่ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเหตุให้ต้องถูกกุมขังถึง 105 วัน

Read More