News Archive

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF) ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สหพันธ์คนงานข้ามชาติ ( MWF.) และ กลุ่มแรงงานสามัคคี ( WSA.)ยื่นข้อเรียกร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันแรงงานข้ามชาติสากล

Read More

ใบแจ้งข่าว ศาลแรงงานภาค 9 นัดไกล่เกลี่ย คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน กรณีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 8 รายถูกฟ้องเป็นจำเลยร่วมในคดีแรงงาน

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ทางมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) ได้รับการประสานขอความร่วมมือจากทางสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดระนอง เพื่อให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายให้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้ง 8 คน เพื่อต่อสู้คดี ที่ผู้เสียหายทั้ง 8 คนถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีแรงงาน โดยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น.  ณ ศาลจังหวัดตรัง  ศาลแรงงานภาค 9 ได้นัดไกล่เกลี่ยคู่ความทั้ง 2 ฝ่ายในคดีแรงงาน หมายเลขดำที่ 226/2556 โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญลาภการประมงเป็นโจทก์ ฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรังที่ 19/2556 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556โดยฟ้องกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นจำเลยที่ 1, พนักงานตรวจแรงงาน จำเลยที่ 2 และผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้ง 8 รายในฐานะลูกจ้างผู้มีส่วนได้เสียในคดีเป็นจำเลยร่วม ทั้งนี้ ตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานดังกล่าว มีว่า 1) ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญลาภการประมง(โจทก์) เจ้าของเรือเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการออกเรือทั้งหมด ไต๋เรือมีหน้าที่ออกไปหาปลา และนำผลตอบแทนมาแบ่งกัน ดังนั้นจึงถือว่าหจก.บุญลาภการประมงเป็นนายจ้างร่วมกับไต๋เรือทั้งสามคน และ 2) เนื่องจากไม่มีเอกสารการจ่ายค่าจ้าง ตามที่กฎกระทรวงฉบับที่ 10 กำหนด จึงยังเชื่อไม่ได้ว่าได้จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างแล้ว จึงมีคำสั่งให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญลาภการประมงจ่ายค่าจ้างให้กับจำเลยร่วมทั้ง 8 คน ในจำนวนคนละ 28,000 บาท โดยประเด็นตามฟ้องโจทก์ที่ขอให้ศาลแรงงานภาค 9 เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานมีว่า 1) โจทก์และไต๋เรือ ซึ่งยืนยันว่าได้จ่ายค่าจ้างให้ลูกเรือหมดแล้ว
Read More

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ทำหนังสือ ฉบับที่ 2 ถึง อธิบดีกรมจัดหางาน ประธานคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (กบร.)ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว (สบร.) และ ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ” ขอให้พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ กรณีการดำเนินการออกใบอนุญาตทำงานแก่กลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ใบอนุญาตทำงานครบ 4 ปี”

Read More

แถลงการณ์ เรื่อง ความเห็นทางกฎหมายต่อร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ

แถลงการณ์ เรื่อง  ความเห็นทางกฎหมายต่อร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ วันที่ 30 ตุลาคม 2556 ตามที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการ ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. …. ฉบับนายวรชัย เหมะ (กฎหมายนิรโทษกรรม) และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว โดยมีหลักการ “ให้มีกฎหมายว่าด้วยนิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน ระหว่างวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2554”  และต่อมาในวันที่ 18
Read More

บันทึกข้อความ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ที่รง.0307/ว 24248 วันที่ 27 กันยายน 2556 เรื่องการยื่นเอกสารขอจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าต่อเนื่อง กรณีครบวาระการจ้างงาน 4 ปี ภายใต้ MOU

Read More