News Archive

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการเตรียมการให้คำปรึกษาของกลุ่มภาคประชาสังคมในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อเสนอต่อรัฐบาลไทยและที่ประชุม UNHLD ครั้งที่ ๒ ว่าด้วยเรื่อง การย้ายถิ่นและการพัฒนา ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

Download
Read More

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการเตรียมการให้คำปรึกษา ของกลุ่มภาคประชาสังคมในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อเสนอต่อรัฐบาลไทยและที่ประชุม UNHLD ครั้งที่ ๒ ว่าด้วยเรื่อง การย้ายถิ่นและการพัฒนา ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

Download
Read More

ใบแจ้งข่าว ความคืบหน้า “คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรภาคประชาสังคม ที่มีต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. …. “

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น. คณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านแรงงาน ในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. …. ณ อาคารรัฐสภา มีองค์กรทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุม โดยมีคุณสุนี  ไชยรส รองประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมายและประธานอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านแรงงาน เป็นประธานในการประชุมฯ การประชุมครั้งนี้สืบเนื่องจากคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เลขที่ คปก.๐๑/๕๓๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรียกร้องให้มีการการออกร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว
Read More