News Archive

ใบแจ้งข่าว ความคืบหน้า “คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรภาคประชาสังคม ที่มีต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. …. “

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น. คณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านแรงงาน ในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. …. ณ อาคารรัฐสภา มีองค์กรทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุม โดยมีคุณสุนี  ไชยรส รองประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมายและประธานอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านแรงงาน เป็นประธานในการประชุมฯ การประชุมครั้งนี้สืบเนื่องจากคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เลขที่ คปก.๐๑/๕๓๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรียกร้องให้มีการการออกร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว
Read More

ศาลปกครองพิษณุโลก พิพากษาให้เทศบาลนครแม่สอด ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แก่บุตรของแรงงานข้ามชาติ ต่อการกระทำละเมิดเป็นเหตุให้เสียชีวิต จำนวน 750,000 บาท

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ศาลปกครองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก อ่านคำพิพากษา ในคดีที่นางมะหม่อดียาน หรือนางจูจู้ ผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กหญิงซามีร่า หรือซาลีมา เป็นผู้ฟ้องคดี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และเทศบาลนครแม่สอด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ในคดีที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ โดยศาลปกครอง มีคำพิพากษาว่า เทศบาลนครแม่สอด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 เป็นผู้กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีเนื่องจากมิได้ควบคุม ตรวจสอบ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามทางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครแม่สอด
Read More

ศาลนัดสืบพยานนายจ้างฟ้อง สนง.ประกันสังคม กรณีสั่งจ่ายเงินทดแทนแรงงานพม่า

ศาลแรงงานกลางพิจารณากำหนดประเด็นข้อพิพาทและกำหนดวันนัดสืบพยานคดี กรณีนายจ้างเป็นโจทก์ฟ้องสำนักงานประกันสังคมเป็นจำเลย และลูกจ้างเป็นจำเลยร่วม เนื่องจากเห็นว่าคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครและคำวินิจฉัยคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.30 น. ที่ผ่านมา ที่ศาลแรงงานกลางได้นัดพิจารณาและกำหนดประเด็นข้อพิพาท กรณีที่บริษัท เกียวโต แพคเก็จจิ้ง จำกัด เป็นโจทก์ฟ้อง สำนักงานประกันสังคม เป็นจำเลย และนายโทน เอ จำเลยร่วม กรณีที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 ได้ออกคำสั่งเลขที่
Read More

ศาลแรงงานกลาง พิจารณา กำหนดประเด็นข้อพิพาท และกำหนดวันนัดสืบพยานคดี กรณีนายจ้างเป็นโจทก์ฟ้อง สำนักงานประกันสังคมเป็นจำเลย และลูกจ้างเป็นจำเลยร่วม เนื่องจากเห็นว่า คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครและคำวินิจฉัยคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ใบแจ้งข่าว เผยแพร่วันที่ 3 พฤษภาคม 2556  “ศาลแรงงานกลาง พิจารณา กำหนดประเด็นข้อพิพาท และกำหนดวันนัดสืบพยานคดี กรณีนายจ้างเป็นโจทก์ฟ้อง สำนักงานประกันสังคมเป็นจำเลย และลูกจ้างเป็นจำเลยร่วม เนื่องจากเห็นว่า คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครและคำวินิจฉัยคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย“ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เวลา09.30 น.ศาลแรงงานกลางได้นัดพิจารณาและกำหนดประเด็นข้อพิพาท กรณีที่บริษัท เกียวโต แพคเก็จจิ้ง จำกัด เป็นโจทก์ฟ้อง สำนักงานประกันสังคม เป็นจำเลย และนายโทน เอ จำเลยร่วม กรณีที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 ได้ออกคำสั่งเลขที่ 4/2555 เรื่องเงินทดแทน เพื่อให้นายจ้างจ่ายเงินทดแทน กรณีที่นายโทน หรือ TUN
Read More

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตนายจ้างในคดีฆ่าแรงงานข้ามชาติโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

เมื่อวันที่ 13   มีนาคม 2556 ศาลจังหวัดแม่สอด อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ในคดีที่พนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด เป็นโจทก์ฟ้องนายประยุน กาวิระเดช กับพวก รวม 2   ราย ฐานความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อเสรีภาพ ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม ความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนน ซึ่งได้กระทำต่อแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่าซึ่งเป็นลูกจ้างทำงานอยู่ในไร่ข้าวโพดของจำเลย โดยพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองตลอดชีวิต เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9   พฤศจิกายน 2550 เวลาประมาณ 23.00 น. เมื่อนายประยุน หรือพุ กาวิระเดช เจ้าของไร่ข้าวโพด พร้อมลูกน้องได้นำตัวแรงงานข้ามชาติทั้งหมด 5 คน ออกจากบ้านพักในไร่ข้าวโพดของนายประยุน กาวิระเดชโดยบังคับให้แรงงานทั้ง 5 คน ขึ้นรถยนต์ปิกอัพ ไปที่บริเวณเชิงเขาห้วยพระฤาษี ริมถนนสายบ้านเจดีโค๊ะ-บ้านปางวัว ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด
Read More

นายสมชาย หอมลออ เลขาธิการมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาเข้าพบนางอองซาน ซูจี หัวหน้าพรรค NLD

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 นายสมชาย หอมลออ เลขาธิการมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ได้เดินทางไปเมืองเนปิดอว์ ประเทศพม่าเพื่อเข้าพบนางอองซาน ซูจี หัวหน้าพรรค NLD และประธานคณะกรรมาธิการหลักนิติธรรมแห่งรัฐสภาสหภาพพม่า ร่วมกับผู้แทนเครือข่ายนักกฎหมายที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ SEALAW การเข้าพบครั้งนี้นายสมชายและคณะ ได้ขอการสนับสนุนและปรึกษาแนวทางในการผลักดันด้านนโยบายและกฎหมายในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายของประเทศพม่า รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนสถานการณ์เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย โดยนายสมชายได้มอบหนังสือคู่มือด้านสิทธิแรงงาน สิทธิในการรวมกลุ่มของแรงงาน กฎหมายและแนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ในการต่อต้านการมนุษย์ และการพิสูจน์สัญชาติของแรงงานข้ามชาติ เป็นภาษาพม่า ที่ทางมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ได้จัดทำขึ้นแก่นางอองซาน ซูจี
Read More