News Archive

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ทำหนังสือ ฉบับที่ 2 ถึง อธิบดีกรมจัดหางาน ประธานคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (กบร.)ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว (สบร.) และ ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ” ขอให้พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ กรณีการดำเนินการออกใบอนุญาตทำงานแก่กลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ใบอนุญาตทำงานครบ 4 ปี”

Read More

แถลงการณ์ เรื่อง ความเห็นทางกฎหมายต่อร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ

แถลงการณ์ เรื่อง  ความเห็นทางกฎหมายต่อร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ วันที่ 30 ตุลาคม 2556 ตามที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการ ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. …. ฉบับนายวรชัย เหมะ (กฎหมายนิรโทษกรรม) และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว โดยมีหลักการ “ให้มีกฎหมายว่าด้วยนิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน ระหว่างวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2554”  และต่อมาในวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ว่าคณะกรรมาธิการเสียงข้างมากได้มีมติในการแก้ไขมาตรา 3 ให้บัญญัติว่า 
Read More

บันทึกข้อความ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ที่รง.0307/ว 24248 วันที่ 27 กันยายน 2556 เรื่อง การยื่นเอกสารขอจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าต่อเนื่อง กรณีครบวาระการจ้างงาน 4 ปี ภายใต้ MOU

Read More

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการเตรียมการให้คำปรึกษาของกลุ่มภาคประชาสังคมในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อเสนอต่อรัฐบาลไทยและที่ประชุม UNHLD ครั้งที่ ๒ ว่าด้วยเรื่อง การย้ายถิ่นและการพัฒนา ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

Download
Read More

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการเตรียมการให้คำปรึกษา ของกลุ่มภาคประชาสังคมในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อเสนอต่อรัฐบาลไทยและที่ประชุม UNHLD ครั้งที่ ๒ ว่าด้วยเรื่อง การย้ายถิ่นและการพัฒนา ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

Download
Read More