News Archive

ใบแจ้งข่าว: แรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา 39 ราย ยื่นฟ้องห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดีทูน่า เรียกร้องค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกล่าวล่วงหน้า กรณีถูกเลิกจ้าง ณ ศาลแรงงานภาค 8 จังหวัดภูเก็ต

Read More

ใบแจ้งข่าว: ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีหนังสือแจ้งแรงงานข้ามชาติ ระบุ โครงการ “ม.33 เรารักกัน” ไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ และไม่ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 27 เหตุห้ามเลือกปฏิบัติเฉพาะเชื้อชาติ มิใช่สัญชาติ

Read More

แถลงการณ์: มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาและเครือข่ายยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคัดค้านคำสั่งจังหวัดภูเก็ต เรื่องมาตรการควบคุมแรงงานประมงของเรือพาณิชย์ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

Read More