รับสมัครงาน: ผู้ประสานงานโครงการยุติธรรมเพื่อแรงงานข้ามชาติ ประจำพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ไม่แสวงหากำไร

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตำแหน่ง ผู้ประสานงาน โครงการยุติธรรมเพื่อแรงงานข้ามชาติ ประจำพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่

ความรับผิดชอบ
1. บริหารจัดการสำนักงาน บริหารและจัดการงบประมาณ วางแผนโครงการ พัฒนายุทธศาสตร์และดำเนินงานตามแผนโครงการ
2. ประสานงานการจัดประชุม สัมมนา กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม สำนักงานจัดหางาน ศาล ตำรวจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ประสานงานกับเครือข่าย ภาครัฐ เอกชน ในการผลักดันประเด็นรณรงค์ในพื้นที่
4. สรุปข้อมูล กฏหมาย นโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมาย
5. ติดตามความคืบหน้าในการรับเรื่องร้องเรียนกับทนายความ ผู้ช่วยทนายความ องค์กรเครือข่ายที่ทำงานด้วย และสนับสนุนงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการ การให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่แรงงานข้ามชาติ ส่งให้สำนักงานส่วนกลาง
7. จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการส่งไปยังสำนักงานส่วนกลาง
8. ประเมินและติดตามผลจากกิจกรรมของโครงการ
9. ฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน และกฎหมายที่จำเป็นแก่แรงงานข้ามชาติไปยังผู้นำชุมชนในพื้นที่เชียงใหม่
10. ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนเพื่อติดตามสถานการณ์แรงงานและทำกิจกรรม

คุณสมบัติ และบรรทัดฐานในการคัดเลือก
1. ระดับ ปริญญาตรี
2. มีความสนใจทำงานด้านสิทธิมนุษยชนหรือมีความรู้ความเข้าใจสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
3. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
4. มีทักษะในการประสานงานดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน หากมีประสบการณ์ในการประสานงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft word, Excel, Internet
6. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีความรู้ภาษาพม่า ไทยใหญ่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. สามารถทำงานวันเสาร์อาทิตย์ได้ และยินดีทำงานนอกเวลา หากมีกรณีเร่งด่วน

อัตราเงินเดือน/สวัสดิการ
– เงินเดือน 20,000 บาท พิจารณาตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
– มีประกันสังคม และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
– มีระยะเวลาทดลองงาน 90 – 120 วัน

 

ผู้สนใจ สามารถส่งประวัติ และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ที่ info@hrdfoundation.org หรือ
มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
เลขที่ 87 ซอยสิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 02 277 6882, 277 6887 โทรสาร 02 275 4261

โครงการยุติธรรมเพื่อแรงงานข้ามชาติ ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ดำเนินงานในการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแรงงาน

ส่งเสริมการเข้าถึงและได้รับสิทธิตามกฎหมายให้กับแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า

วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร 11 เมษายน 2561