ข้อเสนอเครือข่ายประชากรข้ามชาติ (MWG)1 ต่อรัฐบาลไทย ในการจัดทาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

Download