ใบแจ้งข่าว: ทายาทแรงงานประมง รับเงิน 250,000 บาท ภายหลังศาลแรงงานภาค 7 (กาญจนบุรี) ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน กรณีสานักงานประกันสังคม ออกคาสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินทดแทนแก่ทายาท


Download