ใบแจ้งข่าว: ศาลจังหวัดแม่สอด พิพากษาลงโทษจาคุกจาเลย 2 รายเป็นเวลา 12 ปี ในคดีค้ามนุษย์ และให้ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย จา นวนเงิน 1,256,240 บาท

Download