ใบแจ้งข่าว: แรงงานข้ามชาติ จานวน 201 คน ได้รับเงินค่าจ้างและค่าชดเชยจากการถูกเลิกจ้าง จานวน 9,991,960 บาท หลังการเข้าสู่กลไกการคุ้มครองสิทธิแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541Download