ใบแจ้งข่าว: ศาลแรงงานภาค 6 พิพากษาให้นายจ้างจ่ายเงินแก่ แรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา 115 คน จำนวนกว่า 17 ล้านบาท ภายหลังคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน จังหวัดตาก ถึงที่สุดDownload