รับสมัคร: ผู้ช่วยเหลือด้านสิทธิแรงงาน/ เจ้าหน้าที่นักกฎหมาย 1 ตำแหน่ง ประจำสำนักงานที่จังหวัดสมุทรสาคร

ประกาศรับสมัครงาน (ด่วน)

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) (Human Rights and Development Foundation: HRDF) เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติ มสพ. ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่แรงงานข้ามชาติ (พม่า กัมพูชา และลาว) และทำงานต่อต้านการค้ามนุษย์ในด้านการบังคับใช้แรงงานโดยเฉพาะในภาคประมง
มูลนิธิฯ โดยโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (Anti-labor Trafficking Program) ด้วยความสนับสนุนจากโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง (Ship to Shore Rights Project) โดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ มีการดำเนินโครงการเพื่อยกระดับการปฏิบัติตามหลักสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน และเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสนับสนุนแก่แรงงานและผู้เสียหายจากการละเมิดด้านแรงงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นแรงงานในกิจการประมงและแปรรูปอาหารทะเล

รับสมัครผู้ช่วยเหลือด้านสิทธิแรงงาน/ เจ้าหน้าที่นักกฎหมาย 1 ตำแหน่ง
ประจำสำนักงานที่จังหวัดสมุทรสาคร
การจ้างงาน สัญญาจ้างระยะเวลา 6 เดือน สามารถต่อสัญญาได้โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน

ภารกิจหลัก
ปฏิบัติภารกิจภายใต้โครงการของมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา โดยร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ ในการให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาด้านสิทธิแก่แรงงาน โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติในกิจการประมงและแปรรูปอาหารทะเล ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียง โดยต้องทำงานอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้จัดการด้านคดีซึ่งประจำอยู่สำนักงานกรุงเทพฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบ:
– ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่แรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะแรงงานในกิจการประมงและแปรรูปอาหารทะเล โดยเฉพาะด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายคุ้มครองการทำงานของแรงงานประมง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของแรงงานข้ามชาติ
– ติดต่อประสานงานกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม และหน่วยงานของรัฐ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานในพื้นที่
– ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานที่เข้ามาร้องขอความช่วยเหลือ
– ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่แรงงานในชั้นศาล
– บันทึกข้อเท็จจริง ข้อมูลการร้องเรียน การติดตามผลการช่วยเหลือ และสรุปผลการให้ความช่วยเหลือ รายงานต่อคณะทำงานโครงการฯ
– เข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่
– ปฏิบัติภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หากจบในสาขานิติศาสตร์ หรือมีประสบการณ์การทำงานด้านสิทธิแรงงาน หรือแรงงานข้ามชาติจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. มีความซื่อสัตย์ มีความมุ่งมั่นอดทนในการทำงานช่วยเหลือสังคม
3. กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานกับกลุ่มคนที่หลากหลาย ทั้งชุมชนแรงงาน เครือข่ายประชาสังคม และหน่วยงานรัฐ
4. มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์
5. หากมีประสบการณ์การทำงานประสานงาน หรือมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

พื้นที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดสมุทรสาคร (ที่ตั้งสำนักงาน) และจังหวัดใกล้เคียง

อัตราค่าตอบแทน: 15,000 – 20,000 บาท

เงื่อนไขและสวัสดิการ : การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
กรอบเวลา ปิดรับสมัครภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 แต่มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อน หากเจอผู้ที่มีความเหมาะสม ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อสัมภาษณ์ จะได้รับการติดต่อผ่านอีเมล
การเริ่มงาน เร็วที่สุด

ผู้สนใจ กรุณาส่งประวัติส่วนตัว และจดหมายสมัครงานบรรยายเหตุผลที่สนใจตำแหน่งงานนี้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ที่ info@hrdfoundation.org หรือ hrdf2016@gmail.com สามารถสอบถามเพิ่มเติมผ่านอีเมลดังกล่าวหรือโทร 02277 6882