โครงการพัฒนาและส่งเสริมสิทธิแรงงามข้ามชาติ


1585150222706

 

ข้อเสนอโครงการ (CFP)

CFP No. CFP-CSO-2020-001

มูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์(ADRA) ประเทศไทย และ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา(HRDF) กำลังดำเนินโครงการที่ชื่อว่า  “โครงการพัฒนาและส่งเสริมสิทธิแรงงามข้ามชาติ”  โครงการนี้เป็นโครงการระยะเวลา 36 เดือน ที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากสหภาพยุโรป วัตถุประสงค์เฉพาะของโครงการคือ การเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรประชาสังคม(CSOs) ในท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการเรียกร้องผลักดันเชิงนโยบายด้านสิทธิแรงงาน/สิทธิมนุษยชน และสภาพการทำงานสำหรับแรงงานข้ามชาติกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่อำเภอแม่สอด และพื้นที่ใกล้เคียง,จังหวัดตาก, ประเทศไทย

โครงการวางแผนที่จะทำงานร่วมกับองค์กรประชาสังคมสามองค์กร(CSOs) และองค์กรชุมชน (CBOs) เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่นำไปสู่ผลลัพธ์ต่อไปนี้:

(1) เสริมสร้างความตระหนักและการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของกลุ่มนายจ้างและแรงงานข้ามชาติ

(2) เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรประชาสังคม(CSOs) ให้มีส่วนร่วมในเวทีการเจรจานโยบายและเครือข่ายเพื่อสิทธิของเรงงานข้ามชาติและการเรียกร้องผลักดันเชิงนโยบาย

(3) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรประชาสังคม(CSOs) หน่วยงานท้องถิ่นและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมสิทธิแรงงานเละสิทธิมนุษยชนที่ดีขึ้นสำหรับแรงงานข้ามชาติ

 

ขณะนี้ มูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์(ADRA) และ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา(HRDF) กำลังเปิดรับข้อเสนอ(Proposal) จากองค์กรประชาสังคม(CSOs) และองค์กรชุมชน(CBOs) ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของข้อเสนอนี้

 

ประเภทของนิติบุคคลที่มีสิทธิ์รับทุนย่อย:

 • องค์กรประชาสังคม/องค์กรชุมชน ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียน และมุ่งเน้นการทำงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายหรือการมีส่วนร่วมของเยาวชน หรือ/และการส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัย
 • มีประวัติและศักยภาพในการให้บริการ หรือเป็นองค์กรที่ทำงานสนับสนุนชุมชนผู้ย้ายถิ่นอยู่แล้ว
 • เป็นองค์กรประชาสังคม/องค์กรชุมชน ที่มีสถานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอแม่สอด
 • มีระบบและขั้นตอนการจัดการทางการเงินเพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้และความคุ้มค่า
 • มีการประเมินความสามารถในการคืนเงินให้แก่ มูลนิธิแอ๊ดเวนเตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์ (ADRA) หรือ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF) ได้ หากองค์กรที่เข้ามาเป็นพันธมิตรนั้นไม่สามารถพิสูจน์ค่าใช้จ่ายด้วยคำอธิบายและหลักฐานเอกสารอย่างเพียงพอ
 • เปิดกว้างต่อการสนับสนุนทางเทคนิค

หลักเกณฑ์สำหรับการเลือกองค์กรประชาสังคม/องค์กรชุมชน (CSOs/CBOs):

 • ส่งใบสมัครไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ก่อนวันครบกำหนด
 • การบรรจบกันระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการ และขององค์กรประชาสังคม (CSOs) ผู้ร่วมมือ และประสบการณ์ของพวกเขาในการดำเนินการกิจกรรม จะกลายเป็นเป้าหมายสำคัญในการเลือกพันธมิตร
 • องค์กรประชาสังคม/องค์กรชุมชน ที่สามารถเตรียมใบสมัครได้ตามแนวทางของข้อเสนอโครงการ Call for Proposal ที่โฆษณาในเว็บไซต์ Thai NGO
 • องค์กรประชาสังคม/องค์กรชุมชน ที่เคยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากผู้บริจาคระหว่างประเทศ (เช่นองค์กรระหว่างประเทศ, หน่วยงานของสหประชาชาติ, องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ) และรู้จักกับโครงการและระบบการจัดการทางการเงินของผู้บริจาคระหว่างประเทศ จะเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาแต่มิใช่เกณฑ์การบังคับ
 • ความพยายามที่แสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในระดับองค์กรหรือชุมชนที่จะได้รับการแก้ไข จะเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณา แต่มิใช่เป็นเกณฑ์การบังคับ
 • การแสดงให้เห็นถึงความสามารถขององค์กรและทรัพยากรมนุษย์ในการดำเนินกิจกรรมที่เสนอ

 

รายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายและกิจกรรมที่เสนอ:

พันธมิตรที่หนึ่ง ที่จะได้รับงบประมาณสนับสนุน: ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่แรงงานข้ามชาติ (มีส่วนร่วมในผลลัพธ์ 1)

จำนวนพันธมิตรที่จะได้รับการคัดเลือก: 1

งบสนับสนุน: 50,000 EUR

กลุ่มผู้รับผลประโยชน์: แรงงานข้ามชาติ 1,000 คน (ผู้หญิง 50%) ได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย

กิจกรรมที่เสนอ: i) ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่แรงงานข้ามชาติในการเป็นตัวแทนของพวกเขาก่อนจะมีการส่งต่อไปยังสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ii) รับความช่วยเหลือและข้อแนะนำเชิงเทคนิคจากที่ปรึกษากฎหมายพิเศษสำหรับคดีที่มีความซับซ้อน iii) ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมเยียมให้ข้อมูลในหมู่แรงงานข้ามชาติ iv) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยตรงแก่แรงงานข้ามชาติเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, การพิมพ์, การแปลและอื่นๆ  v) จ้างที่ปรึกษาเพื่อเขียนกรณีศึกษา vi) ให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินการร่วมกันกับมูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์  ในการจัดการประชุมแสดงความคิดเห็นเชิงผสมผสาน vii) ให้การสนับสนุนระบบการส่งต่อความช่วยเหลือ viii) กิจกรรมเพิ่มเติมจะได้รับการออกแบบตามความจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาใหม่ในบริบทท้องถิ่น

พันธมิตรที่สองที่จะได้รับงบประมาณสนับสนุน: การเสริมพลังเยาวชน (มีส่วนร่วมในผลลัพธ์ 2)

จำนวนพันธมิตรที่จะได้รับการคัดเลือก: 1

งบสนับสนุน: 40,000 EUR

กลุ่มผู้รับผลประโยชน์: เสาะหาและสร้างศักยภาพให้กับ “สุดยอดเยาวชนเพื่อทำงานด้านการรณรงค์” จำนวน 8 คน เพื่อมีส่วนร่วมในการสนับสนุนนโยบายผู้ย้ายถิ่นและด้านสังคม

กิจกรรมที่เสนอ:  i) ดำเนินการสำรวจในหมู่เยาวชนข้ามชาติเพื่อประเมินความตระหนักเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยตลอดจนประเด็นที่มีผลกระทบต่อผู้ย้ายถิ่น ii) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์เสริมสร้างพลังของเยาวชน iii) จัดโครงการเสริมพลังเยาวชนเพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการออกแบบและดำเนินกิจกรรม iv) จัดทำชุดเครื่องมือสนับสนุนสำหรับเยาวชนเพื่อสนับสนุนในประเด็นเรื่องสิทธิของแรงงานข้ามชาติ, เพศและการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการเสวนาเชิงนโยบาย v) จัดทำเครื่องมือสื่อสังคมออนไลน์ที่แจ้งองค์กรประชาสังคม (CSOs) และเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับความท้าทายที่เด็กและเยาวชนอพยพต้องเผชิญ  vi) จัดกิจกรรมสาธารณะหนึ่งกิจกรรมที่เน้นประเด็นเยาวชนเพื่อสร้างความตระหนัก ปลูกจิตสำนึก  vii) กิจกรรมเพิ่มเติมจะได้รับการออกแบบตามความจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาใหม่ในบริบทท้องถิ่น

พันธมิตรที่สามที่จะได้รับงบประมาณสนับสนุน: การส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัย (มีส่วนร่วมในผลลัพธ์ 3)

จำนวนพันธมิตรที่จะได้รับการคัดเลือก: : 1

งบสนับสนุน: 50,000 EUR

กลุ่มผู้รับผลประโยชน์: จัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัยแก่แรงงานข้ามชาติ 3,500 คน และอุปกรณ์ความปลอดภัยขั้นพื้นฐานให้กับแรงงานข้ามชาติ 500 คน

กิจกรรมที่เสนอ: i) จัดกิจกรรมลงพี้นที่เพื่อเผยแพร่หรือให้ความรู้แก่แรงงานข้ามชาติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประเด็นด้านสิทธิแรงงาน นโยบายและกฎหมาย ii) ฝึกอบรมเพื่อนผู้สอน (Peer Educators) เพื่อที่จะสามารถให้ความรู้แก่แรงงานข้ามชาติได้ iii) พัฒนาและแปลคู่มือที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสุขอนามัย iv) จัดรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัยของแรงงานข้ามชาติ v) การจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน vi) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับกิจกรรม“ผ่านสายตาของเธอ” และจัดทำหนังสือพับเล่มเล็ก จำนวน 1,000 เล่ม เกี่ยวกับชีวิตของแรงงานข้ามชาติสตรีในอำเภอแม่สอด vii) กิจกรรมเพิ่มเติมจะได้รับการออกแบบตามความจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาใหม่ในบริบทท้องถิ่น

หากมีคำถามเพิ่มเติมโปรดส่งคำขอคำชี้แจง ไปที่ CSOselection@adrathailand.org ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2563

 

มูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์จะขอตอบ สำหรับการชี้แจงเอกสาร CFP ที่ได้รับภายในวันที่กำหนด ภายในวันที่ 3 เมษายน 2563 คำตอบจะถูกโพสต์ที่ www.adrathailand.org โดยไม่ระบุแหล่งที่มาของการสอบถาม

 

ก่อนถึงกำหนดส่งข้อเสนอ อาจจะด้วยเหตุผลใดๆ ไม่ว่าจะเหตุผลของมูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์เอง หรือเพื่อตอบสนองต่อคำขอของผู้ที่ต้องการจะสมัคร มูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์ อาจจะมีการแก้ไขเอกสาร CFP ผู้ที่สนใจจะสมัคร และได้รับเอกสาร CFP จะได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ถึงการแก้ไขเอกสาร CFP ทั้งหมด สำหรับการแข่งขันแบบเปิด การแก้ไขทั้งหมดจะถูกโพสต์บนแหล่งโฆษณา

 

เพื่อให้ผู้สนใจมีเวลาอย่างเหมาะสมในการพิจารณาแก้ไขข้อเสนอของตัวเอง มูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์ (ADRA) อาจขยายระยะเวลาการยื่นข้อเสนอตามดุลยพินิจของ มูลนิธิแอ๊ดเวนตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์

 

ใบสมัคร/ข้อเสนอ ควรกรอกเป็นภาษาอังกฤษ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครและแบบงบประมาณได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/19W70pBzyw7Ew9lVN6WcuBN_nIuBhuxR?usp=sharing

 

ใบสมัคร/ข้อเสนอ ควรเขียนเป็นภาษาอังกฤษ และปฏิบัติตามแบบฟอร์ม ใบสมัครและแบบงบประมาณที่แนบมา โปรดส่งใบสมัครที่สมบูรณ์ไปที่ CSOselection@adrathailand.org ภายในวันที่ 22 เมษายน 2563

 

วันที่ตัดสินตามแผน: 1 พฤษภาคม 2563

 

วันที่สัญญาเริ่มต้นและสิ้นสุด: 20 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2565

 


စီမံခ်က္အဆိုျပဳလႊာ (Calling For Proposal – CFP) ေခၚယူျခင္း
CFP NoCFPCSO– 2020001

အက္ဒရာ – Adventist Development and Relief Agency (ADRA) ထိုင္းႏိုင္ငံရုံးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အ ေရးတိုးတက္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္း ( HRDF) တို႔မွ “ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားျမွင့္ တင္မွဳႏွင့္ တိုးတက္မွဳအတြက္ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး” “CSO Development for the Promotion and Advancement of Migrant Rights”  ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စီမံခ်က္တစ္ရပ္ကို အေကာင္အ ထည္ေဖာ္လ်က္ရွိပါသည္ ။ ဤစီမံခ်က္သည္  ဥေရာပသမဂၢ ( the European Union ) မွေငြေၾကးရံပံု ေငြေထာက္ပံ့ရန္ စုစုေပါင္း (၃၆) လ ၾကာမည့္ စီမံခ်က္ ျဖစ္သည္ ။ စီမံခ်က္၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႔ ႏွင့္ မယ္ေဆာက္၀န္းက်င္ေဒသတ၀ိုက္ရွိ  ေရႊ ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားတို႕၏ လူ႔အခြင့္အေရး/အလုပ္သမားအခြင့္အေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာ ေစရန္ ထိေရာက္စြာေရွ႕ေဆာင္ကူညီႏိုင္ေရးအတြက္  အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ အရည္အခ်င္း ျမွင့္တင္ေပးသြားရန္ ျဖစ္သည္။

ဤ စီမံခ်က္အစီအစဥ္သည္ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္း (CSOs) ႏွင့္ လူမွဳအေျချပဳအဖဲ႔ြအစည္း (CBOs)  (၃) ဖြဲ႔တို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရလဒ္မ်ားရရွိရန္အတြက္  မတူကြဲျပားေသာလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျဖစ္သည္ ။

၁။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ပစ္မွတ္အုပ္စုအျဖစ္ထားေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအ ၾကား အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားကို သေဘာေပါက္နားလည္လာေစရန္ အသိပညာေပးလုပ္ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မွဳတိုးတက္ျမင့္မားလာေစရန္။

၂။ ေရႊ ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားအခြင့္အေရးႏွင့္ စည္းရုံးလွဳံ ႔ေဆာ္မွဳအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အလုပ္ သမားေရးရာကြန္ယက္မ်ား၊ မူ၀ါဒေျပာဆိုခြင့္ဆိုင္ရာကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရာလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အရပ္ဘက္အဖဲြ႔အစည္း – CSO တို႔၏ အရည္အခ်င္းတိုးတက္ျမွင့္မားလာေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ သြားရန္။
၃။ ေရႊ ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ လူ႕အခြင့္အေရး/ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးတိုးတက္မွဳရရွိေစရန္ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား ၊ ပုဂၢလိကဆိုင္ရာက႑မ်ားအၾကား ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳအား၊ အားေကာင္းသန္မာလာေစရန္။

ဤစီမံခ်က္ အဆိုျပဳလႊာ (CFP) ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ မည္သည့္ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္း ( CSOs) ႏွင့္ လူထုအေျချပဳ အဖဲ႔ြအစည္း (CBOs) မ်ားမဆို တင္ သြင္းလာမည့္ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို မိမိတို႔ အက္ဒရာ (ADRA) ႏွင့္ HRDF တို႔မွ ဖိတ္ေခၚႀကိဳဆိုပါသည္။

လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ေငြေၾကးရံပုံေငြေတာင္းခံရယူရန္အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီွသည့္ အဖဲြ႔အစည္း ပံုစံ    

 • ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္း (သို႔မဟုတ္) လူငယ္မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ (သို႔မဟုတ္) ႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ တကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းမွဳအတြက္ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္း စသည့္ လုပ္ငန္းတို႔ကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနေသာ ၊ တရား၀င္အဖြဲ႔အစည္းမွတ္ပံုတင္ရွိထားေသာ (သို႕မဟုတ္) မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိေသးေသာ ေဒသအေျချပဳအရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္း
  ( CSOs) ႏွင့္ လူထုအေျချပဳအဖဲ႔ြအစည္း (CBOs) မ်ား ျဖစ္ရမည္။
 • ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအသိုင္းအ၀န္းအၾကားေထာက္ပံ့ကူညီေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ ၀န္ေဆာင္ မွဳလုပ္ငန္းသမိုင္းအေတြ ့အႀကဳံရွိျခင္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေျခရွိေသာအဖဲြ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္ရ မည္။
 • မဲေဆာက္ႏွင့္ မယ္ေဆာက္ေဒသ၀န္းက်င္ဧရိယာအတြင္းတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ နယ္ေျမရွိေသာ CSOs ႏွင့္ CBOs မ်ား ျဖစ္ရမည္။
 • ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳ ၊ တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံႏိုင္မွဳ ႏွင့္ ထိေရာက္ေသာဘ႑ာေရး အသံုးစရိတ္ စီမံခန္႔ခဲြမွဳစနစ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္က်င့္သုံးေနျခင္း ရွိရမည္။
 • လုပ္ငန္းလက္ခံေဆာင္ရြက္သည့္ အဖဲြ႔အစည္းအေနျဖင့္ အကယ္၍ အသံုးစရိတ္မ်ားကို လံု ေလာက္သည့္ေျဖရွင္းခ်က္ႏွင့္ အေထာက္အထားမ်ားကို ျပသရန္ပ်က္ကြက္ပါက ADRA သို႕မဟုတ္ HRDF  ထံသို႕ ရံပံုေငြကို ျပန္အပ္ႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းကိုလည္း သံုးသပ္မည္။
 • နည္းပညာအေထာက္အပံ့မ်ား အကူအညီရယူရန္အတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးထားႏိုင္မည့္ အဖြဲ႔အ စည္းျဖစ္ရမည္။

စိစစ္ေရြးခ်ယ္သြားမည့္ CSOs CBOs အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္စံႏွဳန္းမ်ား   

 • အဆိုျပဳတင္သြင္းမည့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို၊ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ လိပ္စာသို႔ သတ္မွတ္ ရက္မတိုင္မီ တင္သြင္းရမည္ ။
 • မိမိတုိ႔ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ စီမံခ်က္ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမွ ၄င္းတို႔ အဆိုျပဳထားေသာလုပ္ငန္းအား အေကာင္ထည္ေဖၚမွဳ အေတြ႕အႀကံဳတို႔ကို ကိုက္ညီတူညီမွဳ ရွိျခင္းသည္၊ ဤအဆိုျပဳလႊာအတြက္ CSO တို႔ကို ေရြးခ်ယ္စိစစ္ရာတြင္ အဓိကအေရးပါသည့္ က႑တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။
 • ထိုင္းႏိုင္ငံ NGO website သို႔ အဆိုျပဳလႊာေခၚယူရန္ ေၾကာ္ျငာခ်က္တြင္ပါရွိေသာ လမ္းညႊန္ ခ်က္မ်ားအတိုင္း CSO/CBO မ်ားအေနျဖင့္ ေလွ်ာက္လႊာကိုေရးသားတင္သြင္းႏိုင္ရမည္ ။
 • CSO/CBO မ်ား၏ ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ားထံမွ ေထာက္ပံ့မွဳ (ဥပမာ – နိဳင္ငံတကာအစိုးရ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီ၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း – INGOs)  လက္ခံရရွိဖူးသည့္အဖြဲ႔ႏွင့္  ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ား၏ လုပ္ငန္း စီမံခ်က္/ဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခဲြ မွဳတို႔ႏွင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မွဳတြင္ ရင္းႏွီးကြ်မ္း၀င္မွဳရွိေနျခင္းတုိ႔သည္၊ အဆိုျပဳလႊာစိစစ္ေရြးခ်ယ္သည့္အခ်ိန္တြင္ အဓိကထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္  က႑အခ်က္တစ္ခု သာျဖစ္သည္၊ သို႔ေသာ္ျငားလည္း မျဖစ္မေနရွိရမည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ မဟုတ္ပါ။
 • အဖဲြ႕အစည္းအတြင္းႏွင့္ လူမွဳအသိုင္းအ၀န္းအၾကားတြင္ က်ား/မ တန္းတူညီမွ်မွဳရွိျခင္း၊ က်ား/ မတန္းတူညီမွ်ေရးအတြက္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားရွိေနျခင္းစသည့္အခ်က္သည္ အဆိုျပဳလႊာေရြးခ်ယ္စိစစ္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ က႑ (အခ်က္) တစ္ခုသာျဖစ္မည္။ သို႔ေသာ္မျဖစ္ မေနရွိရမည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ မဟုတ္ပါ။
 • အဖဲြ႕အစည္း၏စြမ္းရည္ႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္စြမ္းရည္သည္ မိမိတို႔ အဆိုျပဳတင္သြင္းထား ေသာလုပ္ငန္းစဥ္အဆိုျပဳလႊာကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းကိုျပသႏိုင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ရမည္။

ဦးတည္ထားေသာအုပ္စုႏွင့္ အဆိုျပဳလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုခ်င္း၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား    

ေငြေၾကးရံပုံေငြေလွ်ာက္ထားရယူမည့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အဖြဲ႔ (။    ။ ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္ သမားမ်ားအား အမွဳအတြက္ ဥပေဒေၾကာင္းအရအကူအညီေပးျခင္း။ (လုပ္ငန္းစဥ္ ရလဒ္ (၁) အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း။)

 

စိစစ္ေရြးခ်ယ္မည့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အေရအတြက္        ၁ ဖဲြ႕။
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးမည့္ ေငြပမာဏ          ယူရို  ၅၀၀၀၀ (50,000 EUR)

အက်ိဳးခံစားရမည့္ ပစ္မွတ္ထားသည့္အုပ္စု        ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဦးေရ စုစုေပါင္း ၁၀၀၀ ဦး (အမ်ိဳးသမီး ၅၀ ရာခိုင္ႏွဳန္း) မွ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳအကူအညီ လက္ခံရရွိရန္။

အဆိုျပဳလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ။     ၁) ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အမွဳကိစၥမ်ားကို အလုပ္သမား ကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးရံုးႏွင့္ အျခားပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေသာ အာဏာပိုင္မ်ားထံသို႔ အမွဳမတင္သြင္းမီ ကာလတြင္၊ ၄င္းတို႔ကိုယ္စား ဥပေဒေၾကာင္းအရ အမွဳအတြက္ ကူညီေထာက္ပံမွဳေပးျခင္း၊ အားေပး ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမွဳလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း (counseling)ႏွင့္ ညွိႏွိဳင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ။ ၂) ရူပ္ေထြး ေသာအမွဳကိစၥမ်ားအတြက္ အထူးကၽြမ္းက်င္ေသာ ဥပေဒအႀကံေပးမ်ား၏ နည္းပရိယာယ္/ပညာ အ ေထာက္အကူျပဳမွဳရယူျခင္း ။ ၃) ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအၾကား အသိပညာေပးကြင္းဆင္း လုပ္ ေဆာင္ျခင္း။  ၄) ခရီးစရိတ္၊ မိတၱဴကူးျခင္းႏွင့္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ ဘာသာျပန္ျခင္း စသည့္ ကုန္က်စ ရိတ္တို႔ကိုေပးေဆာင္ႏိုင္ရန္ အမွဳရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ေငြေၾကးတိုက္ ရိုက္အကူအညီေပးျခင္း။ ၅) နည္းပညာရွင္မ်ား ဌားရမ္းၿပီး အမွဳသြားအမွဳလာအေၾကာင္းအရာ (case study) မ်ားေရးသားထုတ္ေ၀ျခင္း။ ၆) အက္ဒရာ (ADRA) ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အရပ္ဖက္ ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာေပါင္းစုံ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပဲြမ်ားအတြက္ အကူအညီေပးျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ အဆင္ေျပ ေခ်ာမြတ္ေစရန္တဲြဖက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ ၇)အမွဳလႊဲေျပာင္းျခင္းစနစ္အားေထာက္ပံ့ရာတြင္ကူညီေဆာင္
ရြက္ေပးျခင္း။ ၈) မိမိနယ္ေျမေဒသအတြင္း ျပႆနာအသစ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေတြ႔ႀကဳံရပါက ယင္းအ ခက္အခဲအားရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အေပၚ ထပ္မံေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းအစီ အစဥ္အသစ္ျပန္လည္စီစဥ္ေရးဆြဲျခင္း။
ေငြေၾကးရံပုံေငြေလွ်ာက္ထားရယူမည့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အဖြဲ႔ (။  ။ လူငယ္စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ ေရး (လုပ္ငန္းစဥ္ ရလဒ္ (၂) အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း။)
စိစစ္ေရြးခ်ယ္မည့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အေရအတြက္        ၁ ဖဲြ႕။
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးမည့္ ေငြပမာဏ           ယူရို  ၄၀၀၀၀  (40,000 EUR)

အက်ိဳးခံစားရမည့္ ပစ္မွတ္ထားသည့္အုပ္စု     ။  စည္းရုံးလွဳံ ႔ေဆာ္မွဳအေရးကြ်မ္းက်င္သည့္စံျပလူငယ္
(၈) ဦးအား စိစစ္ေရြးခ်ယ္၍စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးေရးလုပ္ေဆာင္ေပးၿပီး ေရႊ ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားႏွင့္လူ မွဳေရးေပၚလစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္စည္းရုံးလွဳံ ႔ေဆာ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္သြား ရန္။

 

အဆိုျပဳလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား    ၁) ထိုင္းႏိုင္ငံအလုပ္သမားဥပေဒႏွင့္ ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားလက္မွတ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအပါအ၀င္ ယင္းကိစၥမ်ားက ၎တို႔အေပၚမည္သို႔သက္ေရာက္မွဳရိွေၾကာင္းကို ေရႊ ႔ ေျပာင္းအလုပ္သမားလူငယ္၏ နားလည္သေဘာေပါက္မွဳအား ဦးေဆာင္စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း ။ ၂) လူငယ္စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ အလုပ္ရံုေဆြး ေႏြးပဲြတစ္ႀကိမ္က်င္းပလုပ္ေဆာင္ျခင္း ။၃) လူငယ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ လွဳပ္ရွားမွဳပံုစံႏွင့္ အေကာင္ ထည္ေဖာ္မွဳပံုစံေရးဆြဲရန္ လူငယ္စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ျခင္း ။ ၄) ေရႊ ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားအခြင့္အေရး၊ က်ား/မ တန္းတူညီမွ်ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္တြင္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္ လူငယ္မ်ားမွမူ၀ါဒေရးရာစကား၀ိုင္းမ်ားသို႔ ပါ၀င္လွဳပ္ရွားခြင့္ရၿပီး စည္းရုံးလွဳံ ႔ေဆာ္ေရး လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ရန္အတြက္ လူငယ္မ်ားအတြက္စည္းရုံးလွဳံ ႔ေဆာ္မွဳဆိုင္ရာလမ္းညြန္စာအုပ္ထုတ္ ေ၀ျခင္း။ ၅) ေရႊ ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားလူငယ္မ်ား ေတြ႔ႀကဳံရင္ဆိုင္ေနရသည့္ စိန္ေခၚမွဳမ်ားကို အရပ္ ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ထိုင္းအာဏာပိုင္းမ်ားထံသို႔အသိေပးအေၾကာင္းၾကားႏိုင္ရန္ လူမွဳမီဒီယာ (ဆိုရွယ္မီဒီယာ) ဆိုင္ရာ အသုံးျပဳမည့္လမ္းညြန္ခ်က္ထုတ္ေ၀ျခင္း။ ၆) လူငယ္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္မွဳ ျမင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္  အမ်ားျပည္သူၾကားအာရံု စူးစိုက္မွဳရေစမည့္ အခမ္းအနားလွဳပ္ရွားမွဳတစ္ႀကိမ္က်င္းပလုပ္ေဆာင္ျခင္း ။ ၇) မိမိနယ္ေျမေဒသအ တြင္း ျပႆနာအသစ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေတြ႔ႀကဳံရပါက ယင္းအ ခက္အခဲအားရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ လုပ္ ငန္းလိုအပ္ခ်က္အေပၚ ထပ္မံေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အသစ္ ျပန္လည္စီစဥ္ေရးဆြဲျခင္း။
ေငြေၾကးရံပုံေငြေလွ်ာက္ထားရယူမည့္လုပ္ငန္းလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အဖြဲ႔ (။  ။ က်န္းမာေရးႏွင့္တကိုယ္ ရည္သန္႔ရွင္းမွဳဆိုင္ရာျမွင့္တင္ေရး (လုပ္ငန္းစဥ္ ရလဒ္ (၃) အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း။)
စိစစ္ေရြးခ်ယ္မည့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အေရအတြက္        ၁ ဖဲြ႕။
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးမည့္ ေငြပမာဏ          ယူရို ၅၀၀၀၀  (50,000 EUR)

အက်ိဳးခံစားရမည့္ ပစ္မွတ္ထားသည့္အုပ္စု     ။  က်န္းမာေရးႏွင့္ တကိုယ္ရည္သန္႕ရွင္းမွဳဆိုင္ရာ ျမွင့္ တင္ေရးအတြက္ ေရႊ ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားဦးေရ ၃၅၀၀ အၾကား အသိပညာေပးမွဳ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ေရႊ ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားဦးေရ ၅၀၀ အား အေျခခံလုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ အေထာက္ အကူျပဳကာကြယ္မွဳပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့သြားရန္။

အဆိုျပဳလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား    ၁) အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ၊ မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ေဘး ကင္းလုံျခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအက္ဥပေဒ (Occupational Safety and Health Act) အ ေၾကာင္းမ်ားကို ေရႊ ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအၾကား အသိပညာေပးစကား၀ိုင္းအား ကြင္းဆင္းလွဳပ္ ရွားမွဳမ်ားက်င္းပလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း ။ ၂) ေရႊ ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအၾကား အသိပညာေပးလုပ္ ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အသိပညာလွဳံေဆာ္သင္ၾကားေပးႏိုင္သူမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း။ ၃) လုပ္ ငန္းခြင္ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးႏွင့္ တကိုယ္ရည္သန္႕ရွင္းေရးဆိုင္ရာ လက္စဲြစာအုပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းႏွင့္ ဘာ သာျပန္မွဳလုပ္ေဆာင္ျခင္း ။ ၄) ေရႊ ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားက်န္းမာေရးႏွင့္ တကိုယ္ရည္သန္႕ရွင္းေရး စြမ္းအားျမွင့္တင္မွဳဆိုင္ရာ စည္းရံုးလွဳံ ႔ေဆာ္မွဳအသိပညာေပးလွဳပ္ရွားမွဳ (Campaigns) မ်ား က်င္းပ လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ ၅) အေျခခံလုပ္ငန္းခြင္ေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးအကာအကြယ္အသုံးေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူျခင္း ။ ၆) “သူမမ်က္၀န္းမွတဆင့္”  (Through Her Eye ) စာေစာင္ထုတ္ေ၀မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္  အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြမ်ားက်င္းပလုပ္ေဆာင္ၿပီး၊ ၎အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမွတဆင့္ မဲေဆာက္ ေဒသတြင္းရွိ ေရႊြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဘ၀အေၾကာင္းကို ထင္ဟပ္ေစမည့္စာေစာင္ အေစာင္ေရ ၁၀၀၀ ထုတ္ေ၀ျခင္း ။ ၇) မိမိနယ္ေျမေဒသအတြင္း ျပႆနာအသစ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေတြ႔ ႀကဳံရပါက ယင္းအခက္အခဲအားရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အေပၚ ထပ္မံေဆာင္ရြက္ ရမည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အသစ္ ျပန္လည္စီစဥ္ေရးဆြဲျခင္း။

မရွင္းလင္းသည့္အခ်က္မ်ားရွိပါက ေမးျမန္းစုံစမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ ယခုေဖာ္ျပထားေသာ အီးေမလ္း လိပ္ စာ <CSO-selection@adrathailand.org> သုိ႔ တိုက္ရိုက္လိပ္မူၿပီး ဆက္သြယ္ေပးပို႔ ေမးျမန္းႏိုင္ပါ သည္။ မိမိတို႔ ေမးျမန္းလိုေသာေမးခြန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးပို႔ရာတြင္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၉ ရက ထက္ေနာက္မက်ေစဘဲေပးပို႔သြားရန္။

စီမံခ်က္အဆိုျပဳလႊာ (Calling For Proposal – CFP) ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာအား မရွင္း လင္းသည့္အခ်က္ႏွင့္ ေမးခြန္းေမးျမန္းမွဳမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းေျဖၾကားခ်က္မ်ားကို၊  အက္ဒရာ (ADRA) မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (ရက္ ထက္ ေနာက္မက်ေစပဲ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးသြားပါမည္။ ထိုသို႔ ျပန္လည္ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္းသူ၏ အမည္ကိုေဖာ္ျပျခင္းမျပဳဘဲ www.adrathailand.org တြင္ တင္ျပေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

 

အဆိုျပဳလႊာတင္မည့္သူ၏ မရွင္းလင္းသည့္အခ်က္မ်ားေမးျမန္းစံုစမ္းထားသည့္အေပၚ အက္ဒရာ (ADRA) အေနျဖင့္ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးေနစဥ္ကာလအတြင္း အဆိုျပဳလႊာပိတ္ရက္မတိုင္မီ မည္ သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို မိမိတို႔၏ စီမံခ်က္အဆိုျပဳလႊာ (Calling For Proposal – CFP) ကို ျပင္ဆင္ခ်က္ အေနျဖင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးသားႏိုင္သည္။ တင္သြင္းလာေသာ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးထံမွ စီမံခ်က္ အဆိုျပဳလႊာ (Calling For Proposal – CFP) မ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးသားရာတြင္ နဂိုတင္သြင္း ထားေသာ စီမံခ်က္အဆိုျပဳလႊာ (Calling For Proposal – CFP) ထဲသို႔သာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြတ္ ေရးသားသြားရန္ အသိေပးအေၾကာင္းေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္မွဳလုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ခ်က္အားလံုးကို ေၾကညာခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

စီမံခ်က္အဆိုျပဳလႊာ (Calling For Proposal – CFP)  ျပင္ဆင္ခ်က္အရ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္ အ လက္စာရင္းကို အဆိုျပဳလႊာတြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထည့္သြင္းရသည့္အခ်ိန္ အေၾကာင္းျပခ်က္ခိုင္လုံ မွဳရွိပါက အက္ဒရာ (ADRA) အေနျဖင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရမည့္ပိတ္ရက္ကို သီးျခားတိုးခ်ဲ႕ေပးသြား မည္ ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအဆိုျပဳလႊာမ်ားကို အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ေရးသားတင္သြားရမည္။ ပူးတဲြပါ ေလွ်ာက္ လႊာ ပံုစံ ႏွင့္ /သံုးမွန္းေျခ  ဘတ္ဂ်က္ဇယားေဖာင္ပုံစံကို ယခုေဖာ္ျပပါ လင့္သို ႔ https://drive.google.com/drive/folders/19W70pBzyw7E-w9lVN6WcuBN_nIuBhuxR?usp=sharing   ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရူၿပီး download လုပ္၍ ရယူႏိုင္ပါသည္။

ျပည့္စံုစြာေရးသား ထားေသာ အဆိုျပဳလႊာ/ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို CSOselection@adrathailand.org သို႔  တိုက္ရိုက္လိပ္မူၿပီး ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၂၂ရက္ ထက္ ေနာက္မက်ေစပဲ ေပးပို႔ရမည္ ျဖစ္ပါ
သည္။

အဆိုျပဳလႊာ ေရြးခ်ယ္စိစစ္ခံရသည့္အဖြဲ ့အား အသိေပးေၾကညာေပးမည့္ အခ်ိန္     ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေမလ (၇က္။

စီမံကိန္း စတင္မည့္ အခ်ိန္ကာလ ႏွင့္ ၿပီးဆံုးမည့္ကာလ   ။၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေမလ (၂၀)  ရက္ေန႔ မွ
၂၀၂၂  ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၃၀ရက္ေန႔ အထိ။

 


 

 

Call for Proposal (CFP)

CFP No. CFP-CSO-2020-001

The Adventist Development and Relief Agency (ADRA) Thailand office and Human Right and Development Foundation (HRDF) are implementing a project entitled “CSO Development for the Promotion and Advancement of Migrant Rights”.  This project is a 36 month project funded by the European Union.  The specific objective of the project is to strengthen capacity of local CSOs to effectively advocate for improvements in labour/human rights and working conditions for vulnerable migrant workers in greater Mae Sot, Thailand.

The project plans to engage three Civil Society Organizations (CSOs) and Community Based Organizations (CBOs) to implement various activities that contribute to the following results:

 • Improved awareness of and adherence to labour laws among target employers and migrant workers;
 • Enhanced CSO capacity to engage in policy dialogue platforms and networks for migrant rights and advocacy and;
 • Strengthened collaboration between CSOs, local authorities, and private sector to bring about improved labour/human rights for migrant workers.

ADRA and HRDF now invite proposals from CSOs and CBOs who meet the requirements of this Call for Proposal.

Types of entity eligible to receive subgrants:

 • CSO/CBOs either registered or unregistered focused on legal aid or/and youth engagement, or/and health and hygiene promotion;
 • Service delivery history and potential, organizations already providing support to migrant community;
 • CSO/CBOs have operational locations in greater Mae Sot area;
 • Financial management system and procedure in place to ensure transparency, accountability, and cost-effectiveness;
 • Assessment on the ability to return funds to ADRA or HRDF if the partner fails to justify the cost with sufficient explanation and documentary evidence;
 • Openness to technical support.

 

Criteria for CSOs/CBOs selection:

 

 • Submit applications to the specified address before the deadline.
 • Convergence between the objectives of the project and, that of the partner CSOs and their experiences of carrying out proposed activities, will be an important factor in the selection of the CSO partners;
 • CSO/CBO that is able to prepare applications following the guidelines of the Call for Proposal that are advertised in the Thai NGO website;
 • CSO/CBO which has ever received financial support from international donors (e.g. international governmental organizations, UN agencies, international NGOs) and are familiar with the project and financial management system of international donors will be one of the factors for consideration but is not compulsory criteria;
 • Demonstrated effort in promoting gender equality at the organizational or community level will be one of the factors for consideration but is not compulsory criteria;

Details on Targets and Proposed Activities:

Subgranting Partner One: Provide Legal Consultation to Migrant Workers (contributed to Result 1)

Number of Subgranting Partner to be selected: 1

Subgranting Amount: 50,000 EUR

Beneficiary Target: 1,000 migrant workers (50% women) received legal aid.

 

Proposed activities: i) Provide legal assistance, counseling and facilitating migrant workers in representing their cases before Labour and Protection Office and concerned authorities; ii) Obtain technical support from special legal advisor for complicated legal cases; iii) Conduct outreach activities among migrant workers; iv) Provide direct financial assistance to migrant clients to cover some cost of transportation, printing, and translation, and etc.; v) Hire a consultant to write a case study; vi) Support and co-facilitate the integrated forums in collaboration with ADRA; vii) Provide support to case referral system; viii) Additional activities will be designed as needed to address the new issues in the local context.

Subgranting Partner Two: Youth Empowerment (contributed to Result 2)

Number of Subgranting Partner to be selected: 1

Subgranting Amount: 40,000 EUR

Beneficiary Target: Identify and empower 8 ‘Youth Advocacy Champions’ to engage in migrant and social policy advocacy.

 

Proposed activities: i) Conduct surveys among migrant youth to assess their awareness of Thai labour and migrant legislation as well as the issues affecting them; ii) Organize a workshop on the development of youth empowerment strategy; iiiOrganize Youth Empowerment Workshop to engage youth in activity design and implementation; iv) Produce Advocacy Tool Kit for youth to advocate on issues of migrant rights, gender, and youth participation in policy dialogue; vProduce social media tools that inform the CSOs and Thai authorities about the challenges migrant youth face; vi) Organize one public event that focus on youth issues to raise awarenessvii) Additional activities will be designed as needed to address the new issues in the local context.

Subgranting Partner Three: Health and Hygiene Promotion (Contributed to Result 3)

Number of Subgranting Partner to be selected: 1

Subgranting Amount: 50,000 EUR

Beneficiary Target: Provide health and hygiene promotion to 3,500 migrant workers and basic safety equipment to 500 migrant workers.

 

Proposed activities: i) Organize outreach activities to educate migrant workers about the Occupational Safety and Health Act, issues on labour rights, policies and laws; ii) Train peer educators; iii) Developing and translation of manuals related to safety and hygiene; iv) Organize campaigns related to migrant health and hygiene empowerment; v) Procurement of basic safety equipment; vi) Organize workshops for “Through Her Eyes” activity and produce 1,000 booklets on migrant women’s life in Mae Sot; vii) Additional activities will be designed as needed to address the new issues in the local context.

Any requests for clarifications should be sent to CSO-selection@adrathailand.org not later than 29 March 2020.

 

ADRA will response to any request for clarification of the CFP documents that it receives by the due date not later than 3 April 2020.  The responses will be posted at www.adrathailand.org without identifying source of inquiry.

 

At any time prior to the deadline for submission of proposals, ADRA may, for any reason, whether at its own initiative or in response to a clarification requested by a prospective applicant, modify the CFP documents by amendment. All prospective applicants that have received the CFP documents will be notified in writing of all amendments to the CFP documents. For open competitions, all amendments will also be posted on the advertised source.

 

In order to afford prospective proponents reasonable time in which to take the amendment into account in preparing their proposals, ADRA may, at its discretion, extend the deadline for the submission of proposal.

 

Applications/Proposals should be written in English and the application form and budget template can be downloaded from https://drive.google.com/drive/folders/19W70pBzyw7E-w9lVN6WcuBN_nIuBhuxR?usp=sharing

Completed applications should be sent to CSO-selection@adrathailand.org not later than 22 April 2020.

 

Planned award date1 May 2020

Planned contract start and end date20 May 2020 – 30 September 2022