รับสมัคร : Program Director / ผู้อำนวยการโครงการประจำอยู่ในสำนักงาน กทม.


มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ทำงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิด้านแรงงาน และสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน ในกลุ่มประชากรแรงงานข้ามชาติ และครอบครัว มีสำนักงานใหญ่อยู่ใน กทม. และสำนักงานพื้นที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก (แม่สอด) และสมุทรสาคร (มหาชัย)

Program Director / ผู้อำนวยการโครงการประจำอยู่ในสำนักงาน กทม.

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ดูแล ติดตาม กำกับการดำเนินงาน และบริหารการเงินให้เป็นไปตามแผนให้กับโครงการด้านสิทธิแรงงาน การย้ายถิ่น และการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยทำงานร่วมกับผู้ประสานโครงการย่อย
• ดูแลควบคุมคุณภาพรายงานความก้าวหน้าโครงการ (เป็นภาษาอังกฤษ)
• เป็นผู้สื่อสารหลักกับ donor และองค์กรพันธมิตร (เป็นภาษาอังกฤษ)
• ทำงานร่วมเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• ดูแลภาพรวมงานให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย เพื่อหยิบยกประเด็นมาใช้ในงานรณรงค์
• พัฒนายุทธศาสตร์และข้อเสนอโครงการที่สะท้อนสถานการณ์แรงงานข้ามชาติปัจจุบัน และเกี่ยวข้องกับภารกิจของมูลนิธิ
• เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ ในเวทีงานนโยบายและรณรงค์เป็นครั้งคราว
• บริหารความสัมพันธ์การทำงานของแต่ละทีม และระหว่างทีม

คุณสมบัติ
• จบการศึกษาด้านการพัฒนาชุมชนหรือการพัฒนาระหว่างประเทศ/ รัฐศาสตร์/ สังคมศาสตร์/ นิติศาสตร์
• มีประสบการณ์ประสาน จัดการ บริหารโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงาน
• สามารถทำงานที่หลากหลายภายใต้ความกดดันหรือความไม่ชัดเจนให้ลุล่วงได้ ทั้งในลักษณะการทำงานคนเดียว และทำงานเป็นทีม
• สามารถสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ได้อย่างคล่องแคล่ว
• มีความรู้ความเข้าใจสถานการณ์แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
• มีทักษะในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่ม
• สามารถทำงานกับกลุ่มคนที่หลากหลาย
• สามารถเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นครั้งคราว (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิด-19)
• สามารถทำงานนอกเวลาหรือช่วงวันหยุดได้ เมื่อจำเป็น

หากมีคุณสมบัติเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีประสบการณ์ทำงานให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย และ/ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน
• มีประสบการณ์ทำงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากอียู

เงื่อนไขและสวัสดิการ
1. เงินเดือน 50,000 – 60,000 บาท ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
2. มีประกันอุบัติเหตุกลุ่มและประกันสังคม
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
4. ระยะเวลาทดลองงาน 90 วัน

     ผู้ที่สนใจ กรุณาส่งประวัติโดยย่อ (CV) พร้อมบุคคลอ้างอิง 2 คน และจดหมายสมัครงาน เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมตัวอย่าง งานเขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่ยังไม่มีการแก้ไขโดยผู้อื่น (ถ้ามี) เอกสารประจำตัว ประวัติการศึกษา และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ที่ info@hrdfoundation.org หรือ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เลขที่ 87 ซอยสิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร 02 277 6882, 277 6887 โทรสาร 02 275 4261 วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร 15 ตุลาคม 2563
มสพ. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อน หากพบผู้ที่มีคุณสมบัติก่อนสิ้นสุดการประกาศรับสมัคร ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อผ่านอีเมล