ใบแจ้งข่าว: สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งให้ทายาทแรงงานข้ามชาติ ได้รับประโยชน์ทดแทน เป็นเงิน 360,000 บาท กรณีเสียชีวิตจากการรับบริการทางการแพทย์

23 มิถุนายน 2565

 ใบแจ้งข่าว

สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งให้ทายาทแรงงานข้ามชาติ

ได้รับประโยชน์ทดแทน เป็นเงิน 360,000 บาท กรณีเสียชีวิตจากการรับบริการทางการแพทย์

 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือถึงทายาทของนาง LWAN Zay แรงงานข้ามชาติที่เป็นผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ได้เสียชีวิตลงจากการรับบริการทางการแพทย์ โดยสำนักงานประกันสังคมมีคำสั่งให้ทายาทของผู้เสียชีวิตได้รับประโยชน์ทดแทนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 360,000 บาท

คดีนี้สืบเนื่องจากนาง Lwan Zay แรงงานข้ามชาติ มีอาการปวดท้องและเข้ารับการรักษาตามสิทธิของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2564 และได้เสียชีวิตลงระหว่างที่มีการรักษา ต่อมามูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ทายาทของผู้เสียชีวิตในการเข้าถึงประโยชน์ทดแทน ประเภท “เงินช่วยเหลือเบื้องต้น” ตามประกาศของคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องตนให้แก่ผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ สำนักงานปะกันสังคมได้รับเอกสารขอรับประโยชน์ทดแทนจากทายาทและใช้ระยะเวลาในการพิจารณาประมาณ 1 ปี จึงมีคำสั่งให้ทายาทสามารถเข้าถึงประโยชน์ทดแทนดังกล่าวได้

ปสุตา ชื้นขจร นักกฎหมาย มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เห็นว่า พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองทางสังคม (Social Protection)  แก่ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตน รวมทั้งสิ้น 7 กรณี ได้แก่ กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพหรือตายอันมิใช่เนื่องจากการทำงานรวมทั้งกรณีคลอดบุตรกรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพและสำหรับกรณีว่างงาน ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการคุ้มครองคุณภาพชีวิตของคนทำงานและครอบครัว ซึ่งจากสถิติของสำนักงานประกันสังคม เดือนตุลาคม 2564 มีผู้ประกันตนซึ่งเป็นแรงงานข้ามชาติจำนวน 960,000 คน ดังนั้นสำนักงานประกันสังคมจึงควรพิจารณางานเผยแพร่ข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ทางสังคมให้กับผู้ประกันตน รวมทั้งเร่งตรวจสอบสถานประกอบที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปให้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมเพื่อปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์และความมั่นคงทางสังคมให้กับลูกจ้างทุกคน

 


รายละเอียดติดต่อ : ปสุตา ชื้นขจร  ผู้ประสานงานโครงการยุติธรรมเพื่อแรงงานข้ามชาติ

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา โทร 0815957578   อีเมล์ k.chuenkhachorn@gmail.com