ประมวลภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารจัดการและการเข้าถึงการคุ้มครองสิทธิ ของแรงงานในกิจการประมงและต่อเนื่องประมง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF) ร่วมมือกับ มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา (FED) มูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม (EJF) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน จังหวัดพังงา โดยกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองแรงงาน และโครงการศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ในการร่วมจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารจัดการและการเข้าถึงการคุ้มครองสิทธิของแรงงานในกิจการประมงและต่อเนื่องประมงได้รับการสนับสนุนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ศูนย์โซลิดาลีตี (Solidarity Center) โครงการ DRL

ณ THE BRIZA BEACH RESORT จังหวัดพังงา โดยผู้เข้าร่วมได้แก่ แรงงานข้ามชาติในกิจการประมงและต่อเนื่องประมง จำนวน 25 คน จังหวัดพังงา

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) เพื่อให้แรงงานได้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายขั้นพื้นฐาน รวมถึงขั้นตอนกระบวนการช่วยเหลือต่าง ๆ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงในชุมชนได้

2) เพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์ในพื้นที่ระหว่างแรงงาน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาประชาสังคม และภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง

3) เพื่อหาแนวทางออกหรือข้อเสนอแนะของปัญหาและข้อท้าทายต่อการเข้าถึงสิทธิของแรงงานในพื้นที่

 

—————

Follow ข่าวอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่: http://hrdfoundation.org/

Facebook & Twitter & IG: @HRDFThailand

#hrdfthailand #ALT #DRL #FED