รับสมัคร: เจ้าหน้าที่นักกฎหมายและนโยบาย (Legal and Policy Officer) ประจำสำนักงานมูลนิธิ ที่กรุงเทพฯ ภายใต้โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา หรือ มสพ. เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร ทำงานส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิด้านแรงงาน และสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน ในกลุ่มประชากรแรงงานข้ามชาติ และครอบครัว มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และสำนักงานพื้นที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก (แม่สอด) สมุทรสาคร (มหาชัย) และภูเก็ต

ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นักกฎหมายและนโยบาย (Legal and Policy Officer)  ประจำสำนักงานมูลนิธิ ที่กรุงเทพฯ  ภายใต้โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

 

คุณสมบัติ

 1. จบปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
 2. มีใบอนุญาตว่าความ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 3. มีความสนใจหลักการสิทธิมนุษยชน *โดยเฉพาะในประเด็นสิทธิด้านแรงงาน
 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานกับกลุ่มคนที่หลากหลาย ทั้งชุมชนแรงงาน เครือข่ายประชาสังคม และหน่วยงานภาครัฐ

ความรับผิดชอบ

 1. ให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่แรงงานข้ามชาติ
 2. ติดต่อประสานงานกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม และหน่วยงานของรัฐในพื้นที่กรุงเทพฯและต่างจังหวัด
 3. บันทึกข้อเท็จจริง ข้อมูลการร้องเรียน การติดตามผลการช่วยเหลือ และสรุปผลการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่แรงงานข้ามชาติ
 4. ติดตามความก้าวหน้าของกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอบทวิเคราะห์ได้
 5. 5. เข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่
 6. 6. ปฏิบัติภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

เงื่อนไขและสวัสดิการ

 1. เงินเดือน 21,900 – 24,500 บาท
 2. กองทุนประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน
 3. ระยะเวลาทดลองงาน 90 วัน
 4. วันหยุด วันลา ตามระเบียบพนักงาน


ผู้ที่สนใจสมัคร ส่งข้อมูลดังนี้

 • Resume
 • จดหมายสมัครงาน (เหตุผลที่ต้องการร่วมงานกับเรา/ ประเด็นสิทธิแรงงานด้านที่สนใจ)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาประวัติการศึกษา
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว
 • ผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ/ รางวัล/ ประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา หรือ อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน (ถ้ามี)
 • ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 • เขียนสรุปประเด็นสถานการณ์ในประเทศไทยในปัจจุบันตามความเข้าใจ ในหัวข้อ แรงงานข้ามชาติ/แรงงานประมง/ค้ามนุษย์ โดยเลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง) เขียนถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษA4 พร้อมยกตัวอย่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และส่งแนบเป็นไฟล์ มาพร้อมกับเอกสารประจำตัว

ส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่ [email protected]   หรือ

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา

เลขที่ 87 ซอยสิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร  02 277 6882, 277 6887  โทรสาร  02 275 4261

วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร  20  สิงหาคม 2566 เริ่มงาน 4 กันยายน 2566

(ทางมสพ. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อน หากพบผู้ที่มีคุณสมบัติก่อนสิ้นสุดการประกาศรับสมัครผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อผ่านทางอีเมล)