ประมวลภาพบรรยากาศการประชุมสนทนากลุ่ม เรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ภายใต้กระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์พรก.บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF) ร่วมมือกับ เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG) และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการร่วมจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ภายใต้กระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์พรก.บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560

 

ณ สถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ได้รับความร่วมมือกองนิติการ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และอาจารย์นักวิจัย อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร มาบรรยายความรู้ให้กับผู้เข้าร่วม โดยผู้เข้าร่วมได้แก่ ตัวแทนภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านการส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติ นักวิชาการ นักกฎหมาย ตัวแทนภาครัฐในการจัดทำการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และแรงงานข้ามชาติ

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) นำเสนอที่มาและสาระสำคัญการจัดทำการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2561

2) เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดทำการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

3) สรุปการจัดทำรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอต่อการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2561