รับสมัคร: เจ้าหน้าที่ตำแหน่ง Lawyer / ทนายความ / นักกฎหมาย ประจำสำนักงานจังหวัดภูเก็ต

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา หรือ มสพ. เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร ทำงานส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิด้านแรงงาน และสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน ในกลุ่มประชากรแรงงานข้ามชาติ และครอบครัว มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และสำนักงานพื้นที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก (แม่สอด) สมุทรสาคร (มหาชัย) และภูเก็ต

ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่  ตำแหน่ง Lawyer / ทนายความ / นักกฎหมาย ประจำสำนักงานจงหวัดภูเก็ต คุณสมบัติ

 1. จบปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
 2. มีใบอนุญาตว่าความ หากมีประสบการณ์ว่าความจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียนได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. กระตือรือร้นมีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถทำงานกับกลุ่มคนที่หลากหลาย ทั้งชุมชนแรงงาน เครือข่ายประชาสังคม และหน่วยงานรัฐ
 5. มีทัศนคติที่ดีต่อแรงงานข้ามชาติ มีความรู้พื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน การค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ กฎหมายแรงงาน และกฎหมายอาญา
 6. มีเวลาทำงานที่ยืดหยุ่น สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาในกรณีฉุกเฉินได้


ความรับผิดชอบ

 1. บันทึกข้อเท็จจริง ติดตาม กำกับดูแล ประมวลผลคดีเพื่อต่อยอดในเชิงนโยบาย ทำรายงานสรุปต่อคณะทำงานโครงการของมูลนิธิ
 2. ประเมินความเสี่ยง และความต้องการ เพื่อให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือทางกฎหมาย ตั้งแต่กระบวนการในชั้นร้องทุกข์จนถึงชั้นเสร็จสิ้นการบังคับคดี
 3. ประสานงานกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม หน่วยงานรัฐ หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และพื้นที่ใกล้เคียง
 4. จัดทำร่างเอกสารทางกฎหมาย คำร้อง คำฟ้อง หนังสือร้องเรียน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. ลงพื้นที่ให้ความรู้ในชุมชน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและองค์กร
 6. เสริมพลังและสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนแรงงานข้ามชาติ
 7. ปฏิบัติภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


เงื่อนไขและสวัสดิการ

 1. เงินเดือน 21,900 – 24,500 บาท
 2. กองทุนประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน
 3. ระยะเวลาทดลองงาน 90 วัน
 4. วันหยุด วันลา ตามระเบียบพนักงาน


ผู้ที่สนใจสมัคร ส่งข้อมูลดังนี้

 • Resume
 • จดหมายสมัครงาน (เหตุผลที่ต้องการร่วมงานกับเรา/ ประเด็นสิทธิแรงงานด้านที่สนใจ)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาประวัติการศึกษา
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว
 • ผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ/ รางวัล/ ประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา หรือ อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน (ถ้ามี)
 • ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 • เขียนสรุปประเด็นสถานการณ์แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยหรือในจังหวัดภูเก็ต ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษA4 พร้อมยกตัวอย่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และส่งแนบเป็นไฟล์ มาพร้อมกับเอกสารประจำตัว

ส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่ i[email protected]   หรือ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
เลขที่ 87 ซอยสิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร  02 277 6882, 277 6887  โทรสาร  02 275 4261

วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร  15 พฤศจิกายน 2566
(ทางมสพ. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อน หากพบผู้ที่มีคุณสมบัติก่อนสิ้นสุดการประกาศรับสมัครผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อผ่านทางอีเมล)