News Archive

ใบแจ้งข่าว: แรงงานสัญชาติเมียนมา จำนวน 39 คน ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดีทูน่า จังหวัดระนอง ในคดีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง กรณีไม่จ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

Read More

ใบแจ้งข่าว: แรงงานข้ามชาติและผู้ไร้สัญชาติ เตรียมยื่นฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณี โครงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 “มาตรา 33 เรารักกัน” ที่เสนอโดยกระทรวงแรงงานขัดต่อรัฐธรรมนูญ

Read More

ใบแจ้งข่าว: แรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา 39 ราย ยื่นฟ้องห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดีทูน่า เรียกร้องค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกล่าวล่วงหน้า กรณีถูกเลิกจ้าง ณ ศาลแรงงานภาค 8 จังหวัดภูเก็ต

Read More

ใบแจ้งข่าว: ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีหนังสือแจ้งแรงงานข้ามชาติ ระบุ โครงการ “ม.33 เรารักกัน” ไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ และไม่ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 27 เหตุห้ามเลือกปฏิบัติเฉพาะเชื้อชาติ มิใช่สัญชาติ

Read More