กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พุทธศักราช 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ.2561
คู่มือสำหรับทนายความ เรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
คู่มือการให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในกิจการประมง
ารเข้าถึงกระบวนการร้องเรียนและการเยียวยาของแรงงานข้ามชาติ ภายใต้กรอบหลักการชี้แนะด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
ช่องทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
COMPENSATION FOR VICTIMS OF TRAFFICKING IN PERSONS: LAWS, POLICIES AND PRACTICES IN THAILAND

Latest

กมธ.กฎหมาย การยุติธรรมฯ แถลงปัญหาด่วนประเด็นผู้โยกย้ายถิ่นฐานไม่ปกติในประเทศไทย ขอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขกฎหมายที่เอื้อให้เกิดการค้ามนุษย์-เจ้าหน้าที่รัฐละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก แรงงานข้ามชาติ ผู้ลี้ภัยการเมือง และกลุ่มบุคคลที่หนีภัยความรุนแรงจากประเทศเพื่อนบ้าน

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ได้ลงพื้นที่หารือแนวทางเรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนต่อการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก