กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พุทธศักราช 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ.2561
คู่มือสำหรับทนายความ เรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
คู่มือการให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในกิจการประมง
ารเข้าถึงกระบวนการร้องเรียนและการเยียวยาของแรงงานข้ามชาติ ภายใต้กรอบหลักการชี้แนะด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
ช่องทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
COMPENSATION FOR VICTIMS OF TRAFFICKING IN PERSONS: LAWS, POLICIES AND PRACTICES IN THAILAND

Latest

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา(มสพ.) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กฎหมายคุ้มครองแรงงานในกิจการประมง : สำรวจความท้าทาย เสริมสร้างองค์ความรู้ และแนวทางการทำงานร่วมกัน

การสัมมนา การบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมือง ผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมือง และแนวทางในการแก้ไขกฎหมายคนเข้าเมือง จัดโดย คณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน