ประกาศรับสมัครงาน : เจ้าหน้าที่โครงการ ADRA (ECMA) ประจำสำนักงาน คลินิกกฎหมายแรงงาน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร  ต้องการรับสมัคร  เจ้าหน้าที่โครงการ ADRA (ECMA) ประจำสำนักงาน คลินิกกฎหมายแรงงาน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 1 ตำแหน่ง

ความรับผิดชอบ

 1. ช่วยประสานงานองค์กรภาคี เจ้าหน้าที่รัฐ และเอกชน ที่ทำงานช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ
 2. ช่วยรับเรื่องร้องเรียนของแรงงานข้ามชาติ ในสำนักงาน เป็นล่ามแปลภาษา และช่วยจดบันทึกการร้องเรียน เพื่อทำรายงาน
 3. ช่วยงานแปลเอกสารต่าง ๆ ของสำนักงาน
 4. เป็นล่ามในการลงพื้นที่ ติดตามทนายความ นักกฎหมาย ในการรับเรื่องร้องเรียน เก็บข้อมูล และให้ความรู้แก่แรงงาน
 5. เป็นล่ามแปลภาษาในการประชุมระหว่างองค์กร  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

บรรทัดฐานการคัดเลือก

 1. มีทักษะในการประสานงานดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 2. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft word, Excel, Internet
 3. มีความสามารถในการทำงานกรณีเร่งด่วน

คุณสมบัติ

 1. ปวช. /  ปวส.
 2. มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาพม่า และ ภาษาไทย ได้ดี
 3. หากได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมล่ามจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงื่อนไขและสวัสดิการ

 1. เงินเดือน 12,500 – 15,000 บาท ขึ้นต่อประสบการณ์
 2. มีประกันชีวิตกลุ่มและประกันสังคม
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
 4. ระยะเวลาทดลองงาน 90 วัน

ผู้สนใจ สามารถส่งประวัติ และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว  ที่ [email protected]  หรือ

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา

เลขที่ 87 ซอยสิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย  สามเสนนอก  ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310

โทร  02 277 6882, 277 6887   โทรสาร  02 2654261

วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร 12 เมษายน 2560