ใบแจ้งข่าว: แรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา 39 ราย ยื่นฟ้องห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดีทูน่า เรียกร้องค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกล่าวล่วงหน้า กรณีถูกเลิกจ้าง ณ ศาลแรงงานภาค 8 จังหวัดภูเก็ต

เผยแพร่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564

ใบแจ้งข่าว

แรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา 39 ราย ยื่นฟ้องห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดีทูน่า

เรียกร้องค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกล่าวล่วงหน้า กรณีถูกเลิกจ้าง ณ ศาลแรงงานภาค จังหวัดภูเก็ต

 

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ทนายความของมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ผู้รับมอบอำนาจจากแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา จำนวน 39 คน เป็นโจทก์ยื่นฟ้องห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดีทูน่า ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน เป็นจำเลย ณ ศาลแรงงานภาค 8 จังหวัดภูเก็ต ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของของพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง ที่ 24/2564 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564 ให้จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า รวม 320,879 บาท และค่าชดเชยรวม 2,271,400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,592,279 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์กรณีที่มีการประกาศเลิกจ้าง

คดีนี้สืบเนื่องมาจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดีทูน่า ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดระนอง ได้แจ้งขอเลิกจ้างแรงงานจำนวน 130 คน ซึ่งรวมทั้งแรงงานข้ามชาติจำนวน 39 คนที่เป็นโจทก์ในคดีนี้ โดยระบุว่าสถานประกอบการได้รับผลกระทบจากภาวะทางเศรษฐกิจ จำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาและคงสภาพการประกอบกิจการให้ดำเนินไปข้างหน้า โดยให้การเลิกจ้างมีผลตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ในการเลิกจ้างนั้นนายจ้างมิได้แจ้งให้กับแรงงานที่ได้รับผลกระทบทราบล่วงหน้าและไม่จ่ายค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง ทำให้ลูกจ้างจำนวน 39 คน ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 6  สิงหาคม 2564 เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและให้มีคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 พนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง ออกคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน เลขที่ 24/2564 เห็นว่านายจ้างได้ยกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกจ้างทราบก่อนที่จะถึงกำหนดการจ่ายค่าจ้าง และเป็นการเลิกจ้างโดยที่ลูกจ้างไม่มีความผิดร้ายแรง จึงมีคำสั่งให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดีทูน่า โดยนางมนฤดี สอนใส หุ้นส่วนผู้จัดการ (นายจ้าง) จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,592,279 บาท ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทราบหรือว่าได้ทราบคำสั่ง อย่างไรก็ตาม นายจ้างมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานและมิได้อุทธรณ์คำสั่งพนักงานตรวจภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามมาตรา 125 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานข้ามชาติทั้ง 39 คน จึงยื่นฟ้องเป็นคดีแพ่งกับนายจ้าง และศาลแรงงานภาค 8 ได้รับฟ้องโจทก์ เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ร 780/2564  และกำหนดวันนัดไกล่เกลี่ยระหว่างโจทก์และจำเลยในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 ณ ศาลแรงงานภาค 8 จังหวัดภูเก็ต

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

นายกฤษดา สัญญาดี ทนายความ

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและพัฒนา

เบอร์โทรศัพท์ 099 419 4699 E-mail: [email protected]