ใบแจ้งข่าว: แรงงานสัญชาติเมียนมา จำนวน 39 คน ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดีทูน่า จังหวัดระนอง ในคดีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง กรณีไม่จ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

เผยแพร่วันที่ 24  ธันวาคม 2564

ใบแจ้งข่าว

แรงงานสัญชาติเมียนมา จำนวน 39 คน ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันดีทูน่า จังหวัดระนอง ในคดีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง กรณีไม่จ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ทนายความของมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ ซึ่งเป็นแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา จำนวน 39 คน ได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดีทูน่า ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน  ที่ศาลจังหวัดแรงงาน ภาค 8 จังหวัดภูเก็ต โดยจำเลยยอมจ่ายเงิน​ 1,814,595 หรือคิดเป็น 70% ของทุนทรัพย์ตามฟ้องให้แก่แรงงานทั้ง 39 คน ​ โดยแบ่งชำระเป็นงวด งวดละ​ 75,608  บาท จำนวน 24 งวด

คดีนี้สืบเนื่องมาจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดีทูน่า ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดระนอง ได้แจ้งเลิกจ้างแรงงานจำนวน 130 คน โดยระบุว่าสถานประกอบการได้รับผลกระทบจากภาวะทางเศรษฐกิจจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาและคงสภาพการประกอบกิจการให้ดำเนินไปข้างหน้า แรงงานที่ถูกเลิกจ้างมีแรงงานข้ามชาติจำนวน 39 คน ไม่ได้รับค่าชดเชยการเลิกจ้างและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

พนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนองจึงออกคำสั่ง ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่แรงงานทั้ง 39 คน รวม 320,879 บาท และค่าชดเชยรวม 2,271,400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,592,279 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่ 24/2564 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564 อย่างไรก็ตาม นายจ้างมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานและมิได้อุทธรณ์คำสั่งพนักงานตรวจภายในระยะเวลาที่กำหนด (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://hrdfoundation.org/?p=2666 )

ในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ทนายความของมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ผู้รับมอบอำนาจจากแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา จำนวน 39 คน จึงดำเนินการเป็นโจทก์ยื่นฟ้องห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดีทูน่า ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน เป็นจำเลย ณ ศาลแรงงานภาค 8 จังหวัดภูเก็ต ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของของพนักงานตรวจแรงงาน

จากการนัดไกล่เกลี่ย ณ ศาลแรงงานภาค 8 จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ทั้งโจทก์และจำเลยตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยจำเลยทั้ง 3 ตกลงจ่ายเงินให้แก่โจทก์ทั้ง 39 คน จำนวน 1,814,595 บาท โดยขอผ่อนชำระเป็น 24 งวด งวดละ 75,608 บาท เริ่มชำระงวดแรกภายในวันที่ 28 มีนาคม 2565 และงวดถัดไปชำระภายในวันที่ 28 ของทุกเดือนเป็นต้นไป หากจำเลยทั้ง 3 ผิดนัดงวดใดงวดหนึ่งยินยอมให้โจทก์ทั้ง 39 คน บังคับคดียอดตามฟ้องได้ทันที พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันผิดนัดเป็นต้นไป

กรณีดังกล่าวนี้เป็นการยืนยันสิทธิของแรงงานข้ามชาติ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างรายวัน หรือลูกจ้างรายเดือน ก็มีสิทธิได้รับค่าชดเชยการเลิกจ้าง และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เมื่อมีการเลิกจ้างด้วยเหตุผลซึ่งมิใช่ความผิดร้ายแรงของลูกจ้าง ตามอัตราที่กำหนดไว้ในมาตรา 17 และมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541


ข้อมูลเพิ่มเติม

นายกฤษดา สัญญาดี ทนายความ  เบอร์โทรศัพท์ 099 419 4699 E-mail: [email protected]