HRDF เชียงใหม่ได้จัดปฐมนิเทศให้แก่กลุ่มแกนนำคนงานข้ามชาติที่ทำงานและอาศัยอยู่ในจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่โดยรอบ


วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา HRDF เชียงใหม่ได้จัดปฐมนิเทศให้แก่กลุ่มแกนนำคนงานข้ามชาติที่ทำงานและอาศัยอยู่ในจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่โดยรอบ เพื่อรับทราบ เข้าใจถึงเป้าหมายของโครงการ อาทิ ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม, และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนงานข้ามชาติในชุมชน

นอกจากนี้ยังเพิ่มการอบรมให้ความรู้ แนวทางการสื่อสารออนไลน์อย่างปลอดภัยโดย วีรวัศ ขำคม เจ้าหน้าที่สื่อสารและรณรงค์ อาทิ ความเป็นส่วนตัวในโลกออนไลน์ สิทธิเด็ก

วัตถุประสงค์ของโครงการ Migrant Leader:

คือการเสริมสร้างศักยภาพของแกนนำคนงานข้ามชาติให้มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและการใช้ชีวิตในประเทศไทย เพื่อให้พวกเขาสามารถเป็นกระบอกเสียงให้กับคนงานข้ามชาติคนอื่นๆ ในชุมชน, ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา, และส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิพื้นฐานที่กลุ่มคนงานข้ามชาติที่อาศัยและทำงานในประเทศไทยควรได้รับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

#HRDF#แกนนำแรงงานข้ามชาติ#สิทธิแรงงาน#เชียงใหม่#ลำพูน#MigrantLeader