ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการเตรียมการให้คำปรึกษาของกลุ่มภาคประชาสังคมในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อเสนอต่อรัฐบาลไทยและที่ประชุม UNHLD ครั้งที่ ๒ ว่าด้วยเรื่อง การย้ายถิ่นและการพัฒนา ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

Download