หนังสือข่าวด้านการเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิแก่แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ฉบับที่8
รวมหนังสือข่าวด้านแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย: การเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิ กรกฎาคม 2556-ธันวาคม 2557
การค้ามนุษย์ โจทย์ใหญ่ข้ามชาติ ปัญหาระดับสากล
คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Latest

ใบแจ้งข่าว ศาลปกครองสูงสุด พิพากษาเพิกถอนหนังสือสำนักงานประกันสังคม กรณีกำหนดแนวปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเลือกปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติในการเข้าถึงกองทุนเงินทดแทน

ใบแจ้งข่าว ลูกจ้างทำงานบ้านชาวเอธิโอเปีย ยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย กรณีละเมิดสิทธิลูกจ้างตามกฎหมายอาญา และตามความผิดพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์