กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พุทธศักราช 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ.2561
คู่มือสำหรับทนายความ เรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
คู่มือการให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในกิจการประมง
ารเข้าถึงกระบวนการร้องเรียนและการเยียวยาของแรงงานข้ามชาติ ภายใต้กรอบหลักการชี้แนะด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
ช่องทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
COMPENSATION FOR VICTIMS OF TRAFFICKING IN PERSONS: LAWS, POLICIES AND PRACTICES IN THAILAND

Latest

เครือข่ายองค์กรแรงงานด้านประชากรข้ามชาติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ส่งรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ภายใต้กระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์การบังคับใช้พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘

เครือข่ายองค์กรแรงงานด้านประชากรข้ามชาติ และมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ส่งรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ.2562 ภายใต้กระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางกฎหมาย

เครือข่ายองค์กรแรงงานด้านประชากรข้ามชาติและมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ยื่นข้อเสนอ ในเวทีรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่…) พ.ศ…. จัดโดยกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ร่วมหารือกิจกรรมภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการรับรองสิทธิของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยภายใต้หลักการธุรกิจกับสิทธิมนุษชนผ่านการเสริมสร้างพลังอำนาจและการมีส่วนร่วม”