รับสมัคร: ผู้ประสานงานด้านภาษา ประจำสำนักงานคลินิกกฎหมายแรงงาน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 1 ตำแหน่ง

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร ต้องการรับสมัคร

ตำแหน่ง
ผู้ประสานงานด้านภาษา ประจำสำนักงาน คลินิกกฎหมายแรงงาน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 1 ตำแหน่ง

ความรับผิดชอบ
1. ช่วยประสานงานองค์กรภาคี เจ้าหน้าที่รัฐ และเอกชน ที่ทำงานช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ และเป็นล่ามแปลภาษาในการประสานงาน การประชุมระหว่างองค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2. ช่วยรับเรื่องร้องเรียนของแรงงานข้ามชาติ ในสำนักงาน เป็นล่ามแปลภาษา และช่วยทำบันทึกเคส เพื่อการทำรายงาน
3. ช่วยงานแปลเอกสารต่าง ๆ ของสำนักงาน
4. เป็นล่ามในการลงพื้นที่ ติดตามทนายความ นักกฎหมาย ในการรับเรื่องร้องเรียน การเก็บข้อมูล และการให้ความรู้แก่แรงงาน

บรรทัดฐานการคัดเลือก
1. มีทักษะในการประสานงานและการสื่อสารดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
2. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft word, Excel, Internet
3. มีความสามารถในการทำงานกรณีเร่งด่วน

คุณสมบัติ
1. ปวช.
2. มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาพม่า และ ภาษาไทย ได้ดี
3. หากได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมล่ามจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีประสบการณ์ ทำงานกับหน่วยงาน หรือองค์กรเอกชนในพื้นที่

เงื่อนไขและสวัสดิการ
1. เงินเดือน 12,000- 18,000 บาท ขึ้นต่อวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
2. มีประกันอุบัติเหตุกลุ่มและประกันสังคม
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
4. ระยะเวลาทดลองงาน 90 วัน

ผู้สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัว เอกสารประจำตัว ประวัติการศึกษา และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว
ที่ info@hrdfoundation.org , raweepornlily@gmail.com
หรือ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
เลขที่ 87 ซอยสิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 02 277 6882, 277 6887 โทรสาร 02 275 4261

วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร 20 มกราคม 2563
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อผ่านอีเมล ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสามารถเริ่มงานได้
กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563