มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (Human Rights and Development Foundation)
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2543 ตามใบอนญาตเลขที่ ต. 435 / 2543
มีสำนักงาน อยู่ที่ เลขที่ 87  ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

โทร. 662 277 6882 และ 662 277 6887
Fax. 02 2776882 ext 108

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ตั้งขึ้นและดำเนินกิจกรรมโดยยึดหลัก 5 ประการ คือ
1. เป็นองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนดำเนินงานของตนโดยอิสระ
2. ไม่มีฐานะเป็นตัวแทน หรือปากเสียงเพื่อผลประโยชน์ของชนกลุ่มใดโดยเฉพาะ หากปฏิบัติหน้าที่เพื่อสิทธิมนุษยชนที่มีลักษณะเป็นสากล แบ่งแยกไม่ได้และพึ่งพาและส่งเสริมซึ่งกันและกัน
3. สิทธิมนุษยชนนั้นให้รวมถึงสิทธิเสรีภาพของประชาช สิทธิทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สิทธิประชาธิปไตย สิทธิในสิ่งแวดล้อม สิทธิของผู้บริโภค สิทธิในการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม สิทธิในเอกลักษณ์และการปกครองตนเอง สิทธิมนุษยชนในการพัฒนา รวมทั้งสิทธิในการพัฒนา สิทธิในการเลือกด้านต่างๆ และสิทธิของผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ ทั้งที่ได้รับการรับรองโดยองค์การสหประชาชาติ หรือกำหนดไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศ ปฏิญญา คำประกาศ หรือจารีตประเพณีระหว่างประเทศ
4. เป็นกลางทางการเมือง กล่าวคือ ไม่เป็นเครื่องมือเพื่อการแสวงหาอำนาจ หรือสนับสนุนพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือผลประโยชน์ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยเฉพาะ
5. ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาและสิทธิมนุษยชน

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
1. ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตยและสันติภาพ
2. เสริมสร้างมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และสันติภาพ และส่งเสริม และดำเนินการให้หลักการดังกล่าวได้รับการปฏิบัติ
3. สนับสนุนการพัฒนาที่ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตยและสันติภาพ
4. ส่งเสริมและคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และสิทธิของประชาชนในเรื่องดังกล่าว
5. คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและต่อต้านการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้า
6. ประสานงานและร่วมมือกับบุคคลและองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ ทั้งองค์กรหน่วยงานของรัฐและองค์การเอกชน เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น
7. จัดให้มีการศึกษา ฝึกอบรม เผยแพร่ ประชุม สัมมนา ประชุมทางวิชาการ ไต่สวน จัดทำรายงานสถานการณ์ สังเกตการณ์การเลือกตั้ง สังเกตการณ์การพิจารณาคดี ร้องเรียน ให้ความช่วยเหลือหรือดำเนินการด้านกฎหมายและอรรถคดีเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น
8. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ
9. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

คณะกรรมการบริหารเริ่มแรก พ.ศ. 2543 อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี
1. นายโคทม อารียา ประธาน
2. หม่อมราชวงศ์ พฤทธิสาณ ชุมพล รองประธาน
3. นางทรงพร ทาเจริญศักดิ์ กรรมการ
4. นางสาวมธุรส สมันตรัฐ เหรัญญิก
5. นายสมชาย หอมลออ เลขานุการ

คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.)  พ.ศ. 2553-2557
นายโคทม อารียา                   ประธานกรรมการ
ม.ร.ว. พฤทธิสาณ ชุมพล        รองประธานกรรมการ
นายวิทยา สุจริตธนารักษ์        กรรมการ
นางสาวเยาวลักษ์ อนุพันธุ์      กรรมการ
นางทรงพร ทาเจริญศักดิ์        กรรมการและเหรัญญิก
นายสมชาย หอมลออ            กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรม
1. โครงการคลินิกกฎหมายแรงงานแม่สอด
2. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานสำหรับแรงงานข้ามชาติ
3. โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน