รับสมัคร: ผู้ช่วยผู้ประสานงานด้านภาษาไทย-เมียนมา ภายใต้โครงการ Emergency Protection Services to Myanmar Refugee in Thailand

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร  ทำงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิด้านแรงงาน และสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน ในกลุ่มประชากรแรงงานข้ามชาติ และครอบครัว มีสำนักงานใหญ่อยู่ใน กทม. และสำนักงานพื้นที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก (แม่สอด) และสมุทรสาคร (มหาชัย)
ประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่  1 ตำแหน่ง  ประจำสำนักงาน คลินิกกฎหมายแรงงาน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้ประสานงานด้านภาษาไทย-เมียนมา
ภายใต้โครงการ Emergency Protection Services to Myanmar Refugee in Thailand
ระยะเวลาจ้าง  มกราคม 2567 –  พฤษภาคม 2567 หรือขยายเวลาตามกรอบระยะเวลาของโครงการ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

งานด้านการประสานงานและงานล่าม

1.ช่วยประสานงานองค์กรภาคี เจ้าหน้าที่รัฐ และเอกชน ที่ทำงานช่วยเหลือกลุ่มผู้อพยพเคลื่อนย้าย และเป็นล่ามแปลภาษาในการประสานงาน  การประชุมระหว่างองค์กร  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน (ในบางกรณี)

2.ติดต่อประสานงาน และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนแรงงานข้ามชาติในพื้นที่และกลุ่มอาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ

3.ช่วยรับเรื่องร้องเรียน (รับแจ้งเคส) ของกลุ่มผู้อพยพเคลื่อนย้าย เป็นล่ามแปลภาษา และช่วยทำบันทึกเคส เพื่อการทำรายงาน รวมถึงการส่งต่อเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.เป็นล่ามในการลงพื้นที่ ติดตามทนายความ นักกฎหมาย ในการรับเรื่องร้องเรียน การเก็บข้อมูล

5.เป็นล่ามแปลภาษาในการอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้อพยพเคลื่อนย้าย และการประชุมอื่นๆ

งานด้านเอกสารและงานข้อมูล

6.จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลหลังการลงพื้นที่ ประมวลผลการทำกิจกรรมต่างๆ  และทำระบบการจัดเก็บข้อมูลภายใต้โครงการและกิจกรรม

7.ช่วยงานแปลเอกสารต่าง ๆ ของโครงการและสำนักงาน

งานด้านอื่น (ตามที่ได้รับมอบหมาย)

8.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม/โครงการ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ:

1.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

2.มีความเข้าใจในสถานการณ์การเคลื่อนย้ายและสภาพทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน และ บริบทชายแดน

3.มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาพม่าและภาษาไทย ในระดับดี, สื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.มีประสบการณ์ ทำงานกับหน่วยงาน หรือองค์กรเอกชนในพื้นที่ หรือประสบการณ์ในการวางแผนโครงการ/กิจกรรม

5.มีทักษะในการประสานงานและการสื่อสารดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน

6.มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft office, Google tools และเครื่องมือการประชุมออนไลน์อื่นๆ

7.มีความสามารถในการทำงานกรณีเร่งด่วน และมีความยืดหยุ่นในการทำงานนอกเวลางานปกติ

8.สามารถทำงานเป็นทีมได้ และทำงานบนความหลากหลายได้

 

เงื่อนไข

1.เงินเดือน 15,000-18,000 บาท ขึ้นต่อวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ หรือ ตามความสามารถ


ผู้สนใจ
 สามารถส่งประวัติส่วนตัว  เอกสารประจำตัว ประวัติการศึกษา พร้อมบุคคลอ้างอิง (2 ท่าน)  และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว

มาได้ที่ [email protected] และ [email protected]

หรือทางไปรษณีย์ที่  มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
เลขที่ 87 ซอยสิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย  สามเสนนอก  ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310
โทร  02 277 6882, 277 6887   โทรสาร  02 275 4261

วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร  25 พฤศจิกายน 2566

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการติดต่อผ่านทางอีเมล

ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์
 สามารถเริ่มงานได้เร็วที่สุด หรือไม่เกิน วันที่ 3 มกราคม 2567