มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.)

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (Human Rights and Development Foundation)
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2543 ตามใบอนญาตเลขที่ ต. 435 / 2543
มีสำนักงาน อยู่ที่เลขที่ 87  ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร. 662 277 6882 และ 662 277 6887

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ตั้งขึ้นและดำเนินกิจกรรมโดยยึดหลัก 5 ประการ คือ
1. เป็นองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนดำเนินงานของตนโดยอิสระ
2. ไม่มีฐานะเป็นตัวแทน หรือปากเสียงเพื่อผลประโยชน์ของชนกลุ่มใดโดยเฉพาะ หากปฏิบัติหน้าที่เพื่อสิทธิมนุษยชนที่มีลักษณะเป็นสากล แบ่งแยกไม่ได้และพึ่งพาและส่งเสริมซึ่งกันและกัน
3. สิทธิมนุษยชนนั้นให้รวมถึงสิทธิเสรีภาพของประชาช สิทธิทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สิทธิประชาธิปไตย สิทธิในสิ่งแวดล้อม สิทธิของผู้บริโภค สิทธิในการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม สิทธิในเอกลักษณ์และการปกครองตนเอง สิทธิมนุษยชนในการพัฒนารวมทั้งสิทธิในการพัฒนา สิทธิในการเลือกด้านต่างๆ และสิทธิของผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ ทั้งที่ได้รับการรับรองโดยองค์การสหประชาชาติ หรือกำหนดไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศ ปฏิญญา คำประกาศ หรือจารีตประเพณีระหว่างประเทศ
4. เป็นกลางทางการเมือง กล่าวคือ ไม่เป็นเครื่องมือเพื่อการแสวงหาอำนาจ หรือสนับสนุนพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือผลประโยชน์ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยเฉพาะ
5. ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาและสิทธิมนุษยชน

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
1. ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตยและสันติภาพ
2. เสริมสร้างมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และสันติภาพ และส่งเสริม และดำเนินการให้หลักการดังกล่าวได้รับการปฏิบัติ
3. สนับสนุนการพัฒนาที่ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตยและสันติภาพ
4. ส่งเสริมและคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และสิทธิของประชาชนในเรื่องดังกล่าว
5. คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและต่อต้านการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้า
6. ประสานงานและร่วมมือกับบุคคลและองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ ทั้งองค์กรหน่วยงานของรัฐและองค์การเอกชน เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น
7. จัดให้มีการศึกษา ฝึกอบรม เผยแพร่ ประชุม สัมมนา ประชุมทางวิชาการ ไต่สวน จัดทำรายงานสถานการณ์ สังเกตการณ์การเลือกตั้ง สังเกตการณ์การพิจารณาคดี ร้องเรียน ให้ความช่วยเหลือหรือดำเนินการด้านกฎหมายและอรรถคดีเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ดังกล่าวข้างต้น
8. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ
9. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

คณะกรรมการบริหารเริ่มแรก พ.ศ. 2543 อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี
1. นายโคทม อารียา ประธาน
2. หม่อมราชวงศ์ พฤทธิสาณ ชุมพล รองประธาน
3. นางทรงพร ทาเจริญศักดิ์ กรรมการ
4. นางสาวมธุรส สมันตรัฐ เหรัญญิก
5. นายสมชาย หอมลออ เลขานุการ

คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเมื่อ มกราคม 2548
1. นายโคทม อารียา ประธานกรรมการ
2. หม่อมราชวงศ์ พฤทธิสาณ ชุมพล รองประธานกรรมการ
3. นายนิโคลัส ลอว์เรนซ์ เบนเนทท์ กรรมการ
4. นายวิทยา สุจริตธนารักษ์ กรรมการ
5. นางทรงพร ทาเจริญศักดิ์ กรรมการและเหรัญญิก
6. นายสมชาย หอมลออ กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรม
1. โครงการคลินิกกฎหมายแรงงานแม่สอด
2. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานสำหรับแรงงานข้ามชาติ
3. โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน