News Archive

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการเตรียมการให้คำปรึกษาของกลุ่มภาคประชาสังคมในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อเสนอต่อรัฐบาลไทยและที่ประชุม UNHLD ครั้งที่ ๒ ว่าด้วยเรื่อง การย้ายถิ่นและการพัฒนา ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

Download
Read More

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการเตรียมการให้คำปรึกษา ของกลุ่มภาคประชาสังคมในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อเสนอต่อรัฐบาลไทยและที่ประชุม UNHLD ครั้งที่ ๒ ว่าด้วยเรื่อง การย้ายถิ่นและการพัฒนา ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

Download
Read More

มารดาเด็กหญิงแอร์ เหยื่อนายจ้างทำร้ายร่างกายจนสาหัส ยื่นฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้ชดใช้ค่าเสียหายและศาลมีคำสั่งไต่สวนคำร้องในการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล 4 พฤศจิกายน 2556

เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2556 เวลาประมาณ 13.00 น. ที่ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ทนายความของมารดาด.ญ.แอร์ ได้ยื่นฟ้องนายนที แตงอ่อน และนางสาวรัตนากร ปิยะวรธรรม นายจ้าง เป็นคดีแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการทำร้ายร่างกายเด็กหญิงแอร์ ขณะที่ทำงานรับใช้ในบ้านของนายจ้างทั้งสอง เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส ได้รับความทุกข์ทรมาน เจ็บปวด ทำให้เสียสุขภาพจิตไม่สามารถไปไหนมาไหนได้อย่างเช่นคนปกติ ซึ่งรวมทั้งค่าเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด เป็นเงินทั้งสิ้น 4,603,233 บาท ศาลจังหวัดกำแพงเพชรกำหนดให้มีการไต่สวนคำร้องในการขอยกเว้นค่าธรรมศาล ของมารดา ด.ญ.แอร์ โจทก์ในคดีนี้วันที่
Read More

ศาลแรงงานกลาง นัดพร้อมเพื่อกำหนดวันนัดสืบพยานใหม่ กรณีนายจ้างเป็นโจทก์ฟ้อง สำนักงานประกันสังคมเป็นจำเลย และลูกจ้างเป็นจำเลยร่วม เนื่องจากเห็นว่า คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครและคำวินิจฉัยคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ศาลแรงงานกลาง ได้นัดพร้อมคดีระหว่างบริษัทเกียวโต แพคเก็จจิ้ง จำกัด โจทก์ กับ สำนักงานประกันสังคม และนายโทน เอ จำเลย ในคดีที่โจทก์ฟ้องเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ที่ให้นายจ้างจ่ายเงินทดแทนตามพระราชบัญญํติเงินทดแทนเนื่องจากนายโทน เอ ประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 274,560   บาท  ซึ่งนายจ้างเห็นว่า คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามคำฟ้องโจทก์ระบุว่า “การประสบอันตรายของนายโทน เอ ลูกจ้างนั้น เกิดจากการที่นายโทน เอ จงใจให้ตนเองประสบอันตรายเอง” ในวันดังกล่าว  ทนายความโจทก์แถลงต่อศาลว่าในการนำเรื่องการไกล่เกลี่ยไปเสนอกับบริษัทโจทก์ตามที่จำเลยร่วมเรียกร้องนั้น  ฝ่ายโจทก์ไม่เห็นชอบด้วย  จึงไม่อาจไกล่เกลี่ยกันได้   และศาลแจ้งคู่ความว่าเหตุที่นัดพร้อมในวันนี้ เนื่องจากศาลตรวจสำนวนแล้วเห็นว่าจำนวนพยานบุคคลที่จะนำเข้าสืบของแต่ละฝ่ายนั้นมีไม่มาก  ประกอบกับคู่ความประสงค์จะจัดทำบันทึกถ้อยคำการสืบพยานมาส่งศาลก่อนวันนัดสืบพยาน  ศาลจึงได้กำหนดให้มีการนัดสืบพยานโจทก์และพยานจำเลยใหม่ให้เร็วขึ้นจากเดิมที่กำหนดไว้วันที่ 28-29 สิงหาคม 2556 เป็นวันที่ 24 กรกฎาคม 2556   เวลา 09.00 -16.00น. (ติดตามอ่านข้อมูลก่อนหน้านี้ได้ที่ http://hrdfoundation.org/?p=687) ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
Read More

ใบแจ้งข่าว ความคืบหน้า “คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรภาคประชาสังคม ที่มีต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. …. “

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น. คณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านแรงงาน ในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. …. ณ อาคารรัฐสภา มีองค์กรทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุม โดยมีคุณสุนี  ไชยรส รองประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมายและประธานอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านแรงงาน เป็นประธานในการประชุมฯ การประชุมครั้งนี้สืบเนื่องจากคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เลขที่ คปก.๐๑/๕๓๔ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรียกร้องให้มีการการออกร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว
Read More

ศาลปกครองพิษณุโลก พิพากษาให้เทศบาลนครแม่สอด ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แก่บุตรของแรงงานข้ามชาติ ต่อการกระทำละเมิดเป็นเหตุให้เสียชีวิต จำนวน 750,000 บาท

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ศาลปกครองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก อ่านคำพิพากษา ในคดีที่นางมะหม่อดียาน หรือนางจูจู้ ผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กหญิงซามีร่า หรือซาลีมา เป็นผู้ฟ้องคดี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และเทศบาลนครแม่สอด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ในคดีที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ โดยศาลปกครอง มีคำพิพากษาว่า เทศบาลนครแม่สอด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 เป็นผู้กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีเนื่องจากมิได้ควบคุม ตรวจสอบ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามทางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครแม่สอด
Read More