News Archive

ภาคประชาสังคมยื่นหนังสือต่อ คณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน ในประเด็นเรื่อง “การพัฒนาระบบประกันสังคมรวมถึงสถานการณ์และข้อท้าทายด้านการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของบุคคลไม่มีสัญชาติไทย”

Read More

สมชาย หอมลออ ชวนตั้งคำถาม ทําไม 75 ปี ผ่านไป แต่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เสรีภาพ ความ เสมอภาค การไม่เลือกปฏิบัติ และความยุติธรรมสําหรับทุกคนยังไม่สามารถปรากฏเป็นจริงได้ในประเทศไทย

Read More