ประกาศรับสมัครงาน: ผู้ประสานงานโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง (Ship to Shore Rights Project)

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร
ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ 1 ตำแหน่ง ประจำสำนักงานมูลนิธิฯ ที่กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการฯ Project Coordinator

ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานเป็นผู้ประสานงาน โครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง ( Ship to Shore Rights Project )
ภายใต้การดำเนินการของมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ระยะเวลา 2 ปี

ความรับผิดชอบ:
– ประสานงานกับหน่วยงานรัฐ องค์กรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงาน เพื่อจัดประชุมการพัฒนาหลักสูตรอบรม
– จัดอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่สนใจ
– จัดทำรายงานการดำเนินโครงการ และรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการให้คำปรึกษาแก่องค์กรเครือข่าย
– ช่วยเหลือการประสานงานอื่นๆ ภายใต้มูลนิธิตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
– จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านสิทธิมนุษยชน
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
– มีประสบการณ์ในการประสานงานทั้งภายในและระหว่างองค์กรจะพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตราค่าตอบแทน: 20,000 บาท (พิจารณาตามความเหมาะสม)

เงื่อนไขและสวัสดิการ : กองทุนประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

ผู้สนใจ สามารถส่งประวัติ และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ที่ info@hrdfoundation.org หรือ
มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เลขที่ 87 ซอยสิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนนอก
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร 02 277 6882, 277 6887 โทรสาร 02 275 4261

วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร 17 ธันวาคม 2560