คำพิพากษาศาลปกครองพิษณุโลกกรณีแรงงานข้ามชาติฟ้องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและเทศบาลนครแม่สอด ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (คดีดำที่ 37/2555 คดีแดง 183/2556)

Download