ประกาศรับสมัครงาน

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงาน 2 ท่าน ประจำโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน สำนักงานกรุงเทพมหานคร

1. Coordination Assistant (Prevention and Awareness Raising)

ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านเเรงงาน ภายใต้การดำเนินการของมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนเเละการพัฒนา โดยมีหน้าที่หลักในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเเละเอกชนเพื่อจัดอบรมให้แก่เจ้าของกิจการเเละเเรงงานข้ามชาติในกิจการประมงทะเลเเละกิจการต่อเนื่องประมงทะเลตลอดจน ปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านอื่นของโครงการฯ

คุณสมบัติ :

– จบการศึกษาชั้นปริญญาตรีในหลักสูตรนิติศาสตร์
– มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านสิทธิมนุษยชน
– สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
– หากมีประสบการณ์ทำงานหรือสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตราค่าตอบเเทน : พิจารณาตามความเหมาะสม

เงื่อนไขและสวัสดิการ กองทุนประกันสังคม การประกันชีวิตและสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

คำถามสำหรับผู้เข้าสัมภาษณ์ ตำแหน่ง Project Coordinator Assistant (Prevention and Awareness Raising)

กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้ และส่งคำตอบกลับมาก่อนวันนัดสัมภาษณ์ ที่ E-mail [email protected]โดยการสัมภาษณ์จะมีขึ้นช่วงกลางเดือนสิงหาคม ณ สำนักงานมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เลขที่ 87 ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 สำหรับเวลาในการสัมภาษณ์ทางมูลนิธิจะแจ้งผู้เข้าสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลต่อไป

คำถาม ท่านคิดว่าการดำเนินงานตามวิธีการใดที่จะสามารถป้องกันมิให้บุคคลตกเป็นเหยื่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในงานกิจการประมงทะเล (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4)

2. Coordination Assistant (Capacity Building and Lawyer Network)

ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านเเรงงาน ภายใต้การดำเนินการของมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนเเละการพัฒนา โดยมีหน้าที่หลักในการประสานงานร่วมกับภาคประชาสังคม ภาคเอกชนตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดอบรมให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานหรือผู้ที่มีความสนใจในการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์เเละการให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์รวมทั้งสนับสนุนงานด้านอื่นของโครงการฯ

– จบการศึกษาชั้นปริญญาตรีในหลักสูตรนิติศาสตร์
– มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านสิทธิมนุษยชน
– สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
– หากมีประสบการณ์ทำงานหรือสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตราค่าตอบเเทน : พิจารณาตามความเหมาะสม

เงื่อนไขและสวัสดิการ กองทุนประกันสังคม การประกันชีวิตและสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

 

คำถามสำหรับผู้เข้าสัมภาษณ์ ตำแหน่ง Project Coordinator Assistant (Capacity Building and Lawyer Network)

กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้ และส่งคำตอบกลับมาก่อนวันนัดสัมภาษณ์ ที่ E-mail [email protected]โดยการสัมภาษณ์จะมีขึ้นช่วงกลางเดือนสิงหาคม ณ สำนักงานมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เลขที่ 87 ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 สำหรับเวลาในการสัมภาษณ์ทางมูลนิธิจะแจ้งผู้เข้าสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลต่อไปครับ

คำถาม ท่านคิดว่ากระบวนการอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานในด้านป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จะส่งผลประการใดต่อการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4)

เอกสารประกอบการสมัครงาน

1. CV และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
2. Transcript
3. บัตรประจำตัวประชาชน
3. คำตอบของคำถามในตำแหน่งที่ท่านสมัคร

ปิดรับสมัคร วันที่ 31 กรกฎาคม 2558