ประกาศรับสมัครงาน: ตำแหน่ง Coordination Assistant (Prevention and Awareness Raising) โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน สำนักงานกรุงเทพมหานคร


มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง Coordination Assistant (Prevention and Awareness Raising) โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน สำนักงานกรุงเทพมหานคร ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านเเรงงาน ภายใต้การดำเนินการของมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนเเละการพัฒนา โดยมีหน้าที่หลักในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเเละเอกชนเพื่อจัดอบรมให้แก่เจ้าของกิจการเเละเเรงงานข้ามชาติในกิจการประมงทะเล เเละกิจการต่อเนื่องประมงทะเลตลอดจน ปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านอื่นของโครงการฯ

คุณสมบัติ :

– จบการศึกษาชั้นปริญญาตรีในหลักสูตรนิติศาสตร์

– มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านสิทธิมนุษยชน

– สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

– หากมีประสบการณ์ทำงานหรือสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ


อัตราค่าตอบแทน : 23,000 บาท

สวัสดิการ กองทุนประกันสังคม ประกันชีวิตและสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน


รายละเอียดกิจกรรมที่รับผิดชอบ

1. ดำเนินการจัดทำหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยจัดทำร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2. ดำเนินการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จำนวนทั้งหมด 2 ครั้ง ระยะเวลาโครงการ ตุลาคม 2558 ถึง เมษายน 2561

กรุณาส่งใบสมัครมาที่ E-mail : [email protected] หรือ ที่สำนักงานมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เลขที่ 87 ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ผู้สมัครที่ได้รับการพิจารณา ทางมูลนิธิฯ จะเชิญมารับการสัมภาษณ์ ในสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน 2558


เอกสารประกอบการสมัครงาน

1. CV และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2. Transcript

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน

เปิดรับใบสมัคร ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558