ประกาศรับสมัครงาน : เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการฯ Ship to Shore Rights Project และผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการฯ Coordination Assistant (Case Manager and Lawyer Network)

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร

ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่  2 ตำแหน่ง    ประจำสำนักงานมูลนิธิฯ ที่กรุงเทพฯ


1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการฯ Project Coordinator

ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานเป็นผู้ประสานงาน โครงการ Ship to Shore Rights Project

ภายใต้การดำเนินการของมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา  ระยะเวลา 2 ปี


ความรับผิดชอบ:

–  ประสานงานกับหน่วยงานรัฐ องค์กรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงาน เพื่อจัดประชุมการพัฒนาหลักสูตรอบรม

–  จัดอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่สนใจ

–  จัดทำรายงานการดำเนินโครงการ  และรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการให้คำปรึกษาแก่องค์กรเครือข่าย


คุณสมบัติ

– จบการศึกษาชั้นปริญญาตรี

– มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านสิทธิมนุษยชน

– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

– มีประสบการณ์ในการประสานงานทั้งภายในและระหว่างองค์กรจะพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตราค่าตอบแทน :
  20,000 บาท (พิจารณาตามความเหมาะสม)

เงื่อนไขและสวัสดิการ :
 กองทุนประกันสังคม การประกันชีวิตและสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

 

2.  ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการฯ Coordination Assistant (Case Manager and Lawyer Network)
ลักษณะงาน : ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยผู้ประสานงาน โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ภายใต้การดำเนินการของมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา   ระยะเวลา 1 ปี


ความรับผิดชอบ :

– ประสานงานกับทนายความ  องค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อจัดให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้สามารถเข้าถึงสิทธิทางกระบวนการยุติธรรมในทางแพ่งและอาญา

– จัดอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  ทนายความหรือผู้ที่มีความสนใจในการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์  และการให้ความคุ้มครอง สวัสดิภาพแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

– สนับสนุนงานด้านอื่นของโครงการฯ


คุณสมบัติ

– จบการศึกษาชั้นปริญญาตรีในหลักสูตรนิติศาสตร์

– มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านสิทธิมนุษยชน

– สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

– หากมีประสบการณ์ทำงานหรือสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ


อัตราค่าตอบแทน :
20,000 บาท (พิจารณาตามความเหมาะสม)


เงื่อนไขและสวัสดิการ:
กองทุนประกันสังคม   การประกันชีวิตและสุขภาพ   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

ผู้สนใจ สามารถส่งประวัติ และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว  ที่ [email protected]  หรือ


มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา   

เลขที่ 87 ซอยสิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย  สามเสนนอก  ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310    โทร  02 277 6882, 277 6887   โทรสาร  02 275 4261      

 

วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร 7 พฤษภาคม 2560