รับสมัครงาน : เจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการยุติธรรมเพื่อแรงงานข้ามชาติประจำพื้นที่ จ.สมุทรสาคร

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ไม่แสวงหากำไร

มีความประสงค์ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ประสานงาน โครงการยุติธรรมเพื่อแรงงานข้ามชาติ ประจำพื้นที่ จ.สมุทรสาคร
การรายงาน ผู้ประสานงานโครงการ

โครงการยุติธรรมเพื่อแรงงานข้ามชาติ ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ดำเนินงานในการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแรงงาน ส่งเสริมการเข้าถึงและได้รับสิทธิตามกฎหมายให้กับแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า

ความรับผิดชอบ
1. ประสานงานกับผู้ประสานงานโครงการในการดำเนินงานตามแผนของโครงการ ทั้งการทำงานในระดับพื้นที่และกับองค์กรเครือข่าย
2. ติดตามความคืบหน้า จัดทำรายงานการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่แรงงานข้ามชาติและสนับสนุนงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี
2. มีความสนใจทำงานด้านสิทธิมนุษยชนหรือมีความรู้ความเข้าใจสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
3. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
4. สามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษ และ ภาษาพม่า ได้

อัตราเงินเดือน/สวัสดิการ
– เงินเดือน 13,000 -15,000 บาท พิจารณาตามประสบการณ์
– ประกันสังคม ประกันชีวิต
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การรับสมัคร
– ส่งจดหมายแนะนำตัว ประวัติ พร้อมรูปถ่าย (ระบุบุคคลอ้างอิง 2 คน) ส่งมาที่ [email protected] หรือ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เลขที่ 87 ซอยสิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรสาร  02 275 4261
รับสมัครถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะได้รับการติดต่อกลับ