รับสมัคร: เจ้าหน้าที่โครงการฯ Project Officer

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่  1 ตำแหน่ง   ประจำสำนักงานมูลนิธิฯ ที่กรุงเทพฯ


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ
Project Officer ภายใต้การดำเนินการของมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา  


คุณสมบัติ

  1. จบการศึกษาชั้นปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือ สังคมศาสตร์
  2. มีความสนใจในประเด็นสิทธิแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติ และสิทธิมนุษยชน
  3. สามารถ พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้
  4. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
  5. หากมีประสบการณ์ในการประสานงานโครงการหรืองานในภาคประชาสังคมจะพิจารณาเป็นพิเศษ


ความรับผิดชอบ:

  1. ดำเนินกิจกรรมโครงการเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ และกิจกรรมอื่น ๆของมูลนิธิ
  2. ประสานงานกับเครือข่าย องค์กรภาคประชาสังคมหน่วยงานของรัฐที่ทำงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และด้านคุ้มครองแรงงาน


อัตราค่าตอบแทน:   18,000 – 25,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์


เงื่อนไขและสวัสดิการ
 :   กองทุนประกันสังคม การประกันอุบัติเหตุ  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน  

ผู้สนใจ กรุณาส่งประวัติส่วนตัว และจดหมายสมัครงานบรรยายเหตุผลที่สนใจตำแหน่งงานนี้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว  ที่ [email protected]  หรือ  

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา   เลขที่ 87 ซอยสิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย  สามเสนนอก  ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310

โทร  02 277 6882, 277 6887   โทรสาร  02 275 4261