รับสมัครด่วน: ผู้ประสานงานด้านภาษา ประจำสำนักงานคลินิกกฎหมายแรงงาน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร ต้องการรับสมัคร ตำแหน่ง
ผู้ประสานงานด้านภาษา ประจำสำนักงาน คลินิกกฎหมายแรงงาน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 1 ตำแหน่ง

ความรับผิดชอบ
1. ช่วยประสานงานองค์กรภาคี เจ้าหน้าที่รัฐ และเอกชน ที่ทำงานช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ และเป็นล่ามแปลภาษาในการประสานงาน การประชุมระหว่างองค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2. ช่วยรับเรื่องร้องเรียนของแรงงานข้ามชาติ ในสำนักงาน เป็นล่ามแปลภาษา และช่วยทำบันทึกเคส เพื่อการทำรายงาน
3. ช่วยงานแปลเอกสารต่าง ๆ ของสำนักงาน
4. ติดต่อประสานงาน และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนแรงงานข้ามชาติในพื้นที่
5. เป็นล่ามในการลงพื้นที่ ติดตามทนายความ นักกฎหมาย ในการรับเรื่องร้องเรียน การเก็บข้อมูล และการให้ความรู้แก่แรงงาน

คุณสมบัติ
1. อย่างน้อย จบการศึกษาระดับชั้น ปวช.
2. มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาพม่า และ ภาษาไทย ได้ดี
3. มีประสบการณ์ ทำงานกับหน่วยงาน หรือองค์กรเอกชนในพื้นที่
4. มีทักษะในการประสานงานและการสื่อสารดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
5. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft word, Excel, Internet
6. มีความสามารถในการทำงานกรณีเร่งด่วน และมีความยืดหยุ่นในการทำงานนอกเวลางานปกติ
7. หากได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมล่ามจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงื่อนไขและสวัสดิการ
1. เงินเดือน 12,000 – 18,000 บาท ขึ้นต่อวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ หรือ ตามความสามารถ
2. มีประกันอุบัติเหตุกลุ่มและประกันสังคม
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
4. ระยะเวลาทดลองงาน 90 วัน

ผู้สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัว เอกสารประจำตัว ประวัติการศึกษา และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว
ที่ [email protected] และ [email protected] หรือ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
เลขที่ 87 ซอยสิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 02 277 6882, 277 6887 โทรสาร 02 275 4261

วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร 15 มิถุนายน 2563 มสพ. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อน หากพบผู้ที่มีคุณสมบัติก่อนสิ้นสุดการประกาศรับสมัคร
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อผ่านอีเมล ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสามารถเริ่มงานได้เร็วที่สุด หรือไม่เกิน วันที่ 30 มิถุนายน 2563