รับสมัคร: : ผู้ประสานงานโครงการกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือทางคดี กลุ่มผู้เคลื่อนย้าย ของกิจกรรมในโครงการ Emergency Protection Services to Myanmar Refugee in Thailand คลินิกกฎหมายแรงงาน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ประกาศรับสมัครงาน

 

 มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร  ทำงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิด้านแรงงาน และสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน ในกลุ่มประชากรแรงงานข้ามชาติ และครอบครัว มีสำนักงานใหญ่อยู่ใน กทม. และสำนักงานพื้นที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก (แม่สอด) สมุทรสาคร (มหาชัย) และ ภูเก็ต  มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่  1 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง :  ผู้ประสานงานโครงการกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือทางคดี กลุ่มผู้เคลื่อนย้าย  ของกิจกรรมในโครงการ Emergency Protection Services to Myanmar Refugee in Thailand คลินิกกฎหมายแรงงาน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีระยะเวลาการจ้าง มิถุนายน 2566 –  มีนาคม 2567

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ประสานงานกับองค์กรภาคี เจ้าหน้าที่รัฐ และเอกชน ที่ทำงานช่วยเหลือกลุ่มผู้อพยพเคลื่อนย้าย
 2. ประสานการประชุมระหว่างองค์กรภาคี  หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
 3. วางแผนการอบรมให้ความรู้ร่วมกับทนายความ นักกฎหมาย ให้กับกลุ่มเคลื่อนย้าย
 4. ติดตามทนายความ นักกฎหมาย ในการรับเรื่องร้องเรียน และบันทึกเคสเบื้องต้นของกลุ่มผู้อพยพเคลื่อนย้ายเพื่อทำรายงาน รวมถึงการส่งต่อเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 5. ติดต่อประสานงาน และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ และ กลุ่มอาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ
 6. ประสานงานกับชุมชน ล่าม ทีมงาน ในการลงพื้นที่ จัดเก็บรวบรวมข้อมูล และการให้ความรู้แก่กลุ่มผู้อพยพเคลื่อนย้าย
 7. ติดตามประมวลผลการทำกิจกรรมต่างๆ  และทำระบบการจัดเก็บข้อมูลภายใต้โครงการและกิจกรรม
 8. ทำรายงานและสื่อสารเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมกับผู้สนับสนุน และ เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน
 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม/โครงการ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขานิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความเข้าใจในสถานการณ์การเคลื่อนย้าย และ สภาพทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน และ บริบทชายแดน
 3. มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย ได้ดี
 4. มีประสบการณ์ ทำงานกับหน่วยงาน หรือองค์กรเอกชนในพื้นที่
 5. มีทักษะในการประสานงานและการสื่อสารดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 6. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft word, Excel, Internet
 7. มีความสามารถในการทำงานกรณีเร่งด่วน และมีความยืดหยุ่นในการทำงานนอกเวลางานปกติ

 

เงื่อนไข และสวัสดิการ

 1. เงินเดือน 20,600– 24,500 บาท ขึ้นต่อวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ หรือ ตามความสามารถ
 2. ประกันสังคม   ประกันกลุ่มสุขภาพและอุบัติเหตุ

 

ผู้สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัว  เอกสารประจำตัว ประวัติการศึกษา พร้อมบุคคลอ้างอิง (2 ท่าน)  และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว

มาได้ที่ [email protected] และ [email protected]

หรือทางไปรษณีย์ที่  มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา  เลขที่ 87 ซอยสิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย  สามเสนนอก  ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310  โทร  02 277 6882, 277 6887   โทรสาร  02 275 4261

 

วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร 25 พฤษภาคม 2566

 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการติดต่อผ่านทางอีเมล

 

ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ สามารถเริ่มงานได้เร็วที่สุด หรือไม่เกิน วันที่ 1 มิถุนายน 2566