รับสมัคร: ผู้ช่วยผู้ประสานงานด้านภาษาไทย-เมียนมา กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือทางคดี กลุ่มผู้เคลื่อนย้าย ของกิจกรรมในโครงการ Emergency Protection Services to Myanmar Refugee in Thailand

ประกาศรับสมัครงาน

 

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร  ทำงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิด้านแรงงาน และสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน ในกลุ่มประชากรแรงงานข้ามชาติ และครอบครัว มีสำนักงานใหญ่อยู่ใน กทม. และสำนักงานพื้นที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก (แม่สอด) สมุทรสาคร และภูเก็ต

ประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่  1 ตำแหน่ง  ประจำสำนักงาน คลินิกกฎหมายแรงงาน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้ประสานงานด้านภาษาไทยเมียนมา กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือทางคดี กลุ่มผู้เคลื่อนย้าย  ของกิจกรรมในโครงการ Emergency Protection Services to Myanmar Refugee in Thailand ระยะเวลาจ้าง มิถุนายน 2566 –  มีนาคม 2567

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ช่วยประสานงานองค์กรภาคี เจ้าหน้าที่รัฐ และเอกชน ที่ทำงานช่วยเหลือกลุ่มผู้อพยพเคลื่อนย้าย และเป็นล่ามแปลภาษาในการประสานงาน  การประชุมระหว่างองค์กร  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 2. ช่วยรับเรื่องร้องเรียนของกลุ่มผู้อพยพเคลื่อนย้าย เป็นล่ามแปลภาษา และช่วยทำบันทึกเคส เพื่อการทำรายงาน รวมถึงการส่งต่อเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. ช่วยงานแปลเอกสารต่าง ๆ ของสำนักงาน
 4. ติดต่อประสานงาน และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ และ กลุ่มอาสาสมัครผู้ช่วยทนายความ
 5. เป็นล่ามในการลงพื้นที่ ติดตามทนายความ นักกฎหมาย ในการรับเรื่องร้องเรียน การเก็บข้อมูล และการให้ความรู้แก่กลุ่มผู้อพยพเคลื่อนย้าย
 6. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลหลังการลงพื้นที่ ประมวลผลการทำกิจกรรมต่างๆ  และทำระบบการจัดเก็บข้อมูลภายใต้โครงการและกิจกรรม
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม/โครงการ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 2. มีความเข้าใจในสถานการณ์การเคลื่อนย้าย และ สภาพทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน และ บริบทชายแดน
 3. มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาพม่า และ ภาษาไทย ได้ดี
 4. มีประสบการณ์ ทำงานกับหน่วยงาน หรือองค์กรเอกชนในพื้นที่
 5. มีทักษะในการประสานงานและการสื่อสารดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 6. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft word, Excel, Internet
 7. มีความสามารถในการทำงานกรณีเร่งด่วน และมีความยืดหยุ่นในการทำงานนอกเวลางานปกติ

 

เงื่อนไข

 1. เงินเดือน 15,700-18,000 บาท ขึ้นต่อวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ หรือ ตามความสามารถ

 

ผู้สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัว  เอกสารประจำตัว ประวัติการศึกษา พร้อมบุคคลอ้างอิง (2 ท่าน)  และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว

มาได้ที่ [email protected] และ [email protected]

หรือทางไปรษณีย์ที่  มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา

เลขที่ 87 ซอยสิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย  สามเสนนอก  ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310

โทร  02 277 6882, 277 6887   โทรสาร  02 275 4261

 

วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร  25 พฤษภาคม 2566            


ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
จะได้รับการติดต่อผ่านทางอีเมล


ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์
สามารถเริ่มงานได้เร็วที่สุด หรือไม่เกิน วันที่ 1 มิถุนายน 2566