รับสมัคร: ผู้ประสานงานโครงการ (ติดตามและประเมินผล)

ตำแหน่ง:                           ผู้ประสานงานโครงการ (ติดตามและประเมินผล)

สถานที่ทำงาน:                   กรุงเทพ, ประเทศไทย

วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร:  30 มิถุนายน 2023

ระยะเวลาจ้างงาน:              สัญญาจ้าง 1 ปี (สามารถขยายได้ตามงบประมาณโครงการ)

 

ข้อมูลทั่วไปของมูลนิธิ

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (Human Rights and Development Foundation: HRDF) เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร ทำงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิด้านแรงงาน และสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน ในกลุ่มประชากรแรงงานข้ามชาติและครอบครัว มีสำนักงานใหญ่อยู่ใน กทม. และสำนักงานพื้นที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก (แม่สอด) สมุทรสาคร (มหาชัย) และภูเก็ต

 

ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ (ติดตามและประเมินผล) :

ผู้ประสานงานโครงการ (ติดตามและประเมินผล) จะเป็นผู้ดำเนินการหลักในการพัฒนากรอบการติดตาม ประเมินผล และเรียนรู้ คลอบคลุมกิจกรรมต่างในโครงการของ HRDF ผู้ประสานงานโครงการจะรับผิดชอบในการประสานงานและทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในโครงการต่าง ๆ ในการรวบรวมข้อมูล ติดตามผลกระทบ รวมถึงสื่อสารกับแหล่งทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กร ตำแหน่งงานนี้จะประจำอยู่ที่สำนักงานกรุงเทพฯ เป็นหลัก โดยจะมีการเดินทางไปทำงานในต่างจังหวัดบ่อยครั้ง

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • พัฒนาแนวทางและแผนงานการติดตาม ประเมินผล และการเรียนรู้ (Monitoring Evaluation and Learning (MEL) Framework)
 • เป็นผู้ดำเนินการหลักในการรวบรวมข้อมูล จัดการข้อมูลการดำเนินงาน วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงาน
 • จัดการฐานข้อมูลในการติดตามการทำงานของโครงการ ทั้งด้านกิจกรรม ผลลัพธ์ และผลกระทบ ตามกรอบการดำเนินงานของโครงการ
 • ติดตามความคืบหน้าของกิจกรรม ผลสำเร็จ และสังเคราะห์ผลการเรียนรู้
 • จัดเตรียมข้อมูลในเชิงสถิติเป็นข้อมูลสำหรับการดำเนินการและการพัฒนาโครงการ
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าโครงการและให้คำแนะนำในการจัดทำรายงานโครงการ
 • ออกแบบแนวทางการดำเนินกิจกรรมโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานของมูลนิธิฯ

 

การประสานงานและการจัดการ:

 • ทำงานใกล้ชิดกับคณะทำงานโครงการในกรุงเทพฯ สมุทรสาคร เชียงใหม่ แม่สอด และภูเก็ต ในการรวบรวมข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงาน
 • ร่วมมือกับคณะทำงานโครงการ ภาคี และเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในการดำเนินโครงการ นำเสนอข้อมูล และการจัดทำรายงาน
 • เป็นผู้ประสานงานหลักในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
 • เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ:

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 – 5 ปี ในความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล การประสานงานโครงการ การติดตามและประเมินผลโครงการ หรือการวิจัย
 • มีความสามารถและทักษะสำหรับการทำงานในองค์กร มีความกระตือรือร้นและใส่ใจในรายละเอียด
 • มีความสามารถในการประสานงานและสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • รักการเรียนรู้ เปิดกว้าง ชอบการทำงานกับข้อมูล
 • มีทักษะในการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงาน
 • สามารถใช้งานภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือต่าง ๆ ในการจัดการข้อมูล

 

เงื่อนไขและสวัสดิการ:

 • ค่าตอบแทน 28,000 – 32,000 บาท ขึ้นกับวุฒิการศึกษาประสบการณ์ หรือความสามารถ
 • ประกันสังคม ประกันกลุ่มสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

การสมัคร:

 • ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อมูลดังต่อไปนี้ 1) จดหมายสมัครงาน (cover letter) 2) ประวัติส่วนตัว พร้อมบุคคลอ้างอิง 2 ท่าน ประวัติการศึกษา 3) ตัวอย่างงานที่เคยทำ
 • สามารถส่งเอกสารมาได้ที่ [email protected]
 • ในหัวเรื่องอีเมลกรุณาระบุ “Project Coordinator (Monitor and Evaluation)_ชื่อผู้สมัคร”
 • ในจดหมายสมัครงานกรุณาระบุเหตุผลที่สมัครงาน ประสบการณ์และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง และวันที่สามารถเริ่มงานได้
 • วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร 30 มิถุนายน 2023
 • ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้นที่จะได้รับการติดต่อกลับ

 

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่