รับสมัคร: ผู้สนใจฝึกงานระยะสั้นเป็นเวลา 5 เดือน (สิงหาคม ถึง ธันวาคม 2566 มีค่าตอบแทนเป็นค่าครองชีพในช่วงฝึกงาน)

 

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) สำนักงานเชียงใหม่ กำลังมองหาผู้สนใจฝึกงานที่มีความสนใจและให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน มีความมุ่งมั่นและอยากเรียนรู้ประเด็นปัญหาสิทธิแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยและระดับสากล กระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการทำงาน การจ้างงานของแรงงานข้ามชาติ สนใจการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย  กิจกรรมรณรงค์ การสอน การสื่อสาร เพื่อนำไปต่อยอดกับการพัฒนาสังคมและพร้อมจะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาและบูรณาการให้ปัญหาแรงงานข้ามชาติ และพร้อมจะถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้สังคมตระหนักและรับทราบต่อไป

 

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ไม่แสวงหาผลกำไร มีวัตถุประสงค์ทำงานปกป้องส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย การต่อต้านการค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงานทั้งภาคเกษตร และประมง  สนับสนุนสิทธิแรงงาน ผู้ลี้ภัย  โดยเฉพาะสิทธิแรงงานข้ามชาติให้เป็นไปตามมาตรฐานแรงงานสากล โดยมีสำนักงานทั้งหมด 5 สำนักงาน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  มหาชัย แม่สอด เชียงใหม่ และภูเก็ต ทั้งนี้แต่ละสำนักงานมีประเด็นปัญหาแต่ละพื้นที่ที่ต่างกันออกไป สำหรับสำนักงานเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นภาคส่วนของแรงงานภาคเกษตร อุตสาหกรรมการก่อสร้าง รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงานทุกรูปแบบ ภารกิจสำคัญที่ทำคือ

 

 1. ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และให้คำปรึกษาตลอดกระบวนการ ตั้งแต่รับเรื่องร้องเรียนโดยนักกฎหมายและทนายความ
 2. สนับสนุนการรวมกลุ่มของแรงงานข้ามชาติ เช่น กลุ่มสหพันธ์แรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
 3. จัดหลักสูตรอบรมให้แก่ ผู้นำแรงงานข้ามชาติ (Migrant Leader) ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน
 4. ลงพื้นที่ชุมชนแรงงานเพื่อสำรวจสถานการณ์ปัญหาของแรงงานข้ามชาติ และให้ความรู้ทางกฎหมายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน
 5. ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติและการรณรงค์
 6. นำเสนอปัญหาและทำกิจกรรมรณรงค์หรือแคมเปญเพื่อลดปัญหาความไม่เป็นธรรมจากการจ้างงาน และส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. สนับสนุนงานด้านเอกสารทางกฎหมายเพื่อเตรียมคดีร่วมกับทนายความ นักกฎหมาย รวมถึงแรงงานข้ามชาติ หรือเข้าร่วมสังเกตการณ์ ติดตามคดี (10%)
 2. จัดทำคู่มือและแผนผังการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิแรงงานให้กับแรงงานข้ามชาติ (40%)
 3. ผลิตบทความหรือสื่อสารประเด็นแรงงานข้ามชาติที่ท่านสนใจอยากให้สังคมรับรู้ ผ่านโซเซียลมีเดีย โดยทำงานร่วมกับทีมสื่อ อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง (20%)
 4. ลงพื้นที่เก็บรวบรวมสถานการณ์แรงงานข้ามชาติในจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงในภาคเหนือ และสนับสนุนการอบรมแรงงาน เช่น มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรม ICE BREAKING หรือ อื่น ๆ (10%)
 5. สนับสนุนงานด้านรณรงค์ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ หรือร่วมกับแรงงานข้ามชาติ (10%))
 6. ประชุมเพื่อรับทราบสถานการณ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิและเครือข่ายด้านแรงงานข้ามชาติและประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น ความหลากหลายทางเพศ ความปลอดภัยของแรงงานข้ามชาติและครอบครัว (10%)

 

คุณสมบัติ

 1. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป และอายุไม่เกิน 25 ปี หรือกรณีคุณสมบัติอื่นตรงตามที่มูลนิธิกำหนดอาจพิจารณารับได้ สามารถฝึกงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม  2566 โดยไม่มีภาระผูกพันอย่างอื่น เช่น  ไม่มีงานประจำ  กรณีกำลังศึกษาสามารถเดินทางเข้ามาสำนักงานได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน  และตรงต่อเวลา ส่งงานได้ตามกำหนด  มีเวลาเพียงพอในการเรียนรู้
 2. ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดสัญชาติและเชื้อชาติ
 3. สามารถทำงานเป็นทีมได้ เคารพความหลากหลายทางความคิด และกล้าที่เสนอความคิดเห็น รักการเรียนรู้ เปิดกว้างทางความคิด เคารพในความหลากหลายทางเพศ เคารพความหลากหลายของบุคคล
 4. สามารถอ่าน เขียน ภาษาไทยดีมาก สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานได้  หากสื่อสารภาษาไทใหญ่ได้จะเป็นประโยชน์กับการฝึกงานของท่านเบื้องต้น
 5. มีความสนใจด้านสิทธิมนุษยชนและผู้โยกย้ายถิ่นฐาน โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติ
 6. ไม่จำเป็นต้องศึกษาด้านนิติศาสตร์ แต่สามารถจัดการและสืบค้นข้อมูลทางกฎหมายได้
 7. ไม่แพ้ขนแมว เพราะที่ออฟฟิศมีแมวจำนวนมาก ***********
 8. สามารถเดินทางต่างจังหวัดหรือต่างอำเภอได้ บางครั้งจะมีการเดินทางลงพื้นที่ในช่วงค่ำหรือเย็น เพราะเป็นเวลาหลังเลิกงานของแรงงาน

 

เงื่อนไขการทำงานและค่าตอบแทน

 1. ฝึกงาน จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. มีทำงานเสาร์ หรือ อาทิตย์ บางกรณี เช่น ลงพื้นที่ หรืออบรมแรงงานข้ามชาติ กรณีลงพื้นที่เลิกดึก หรือทำงานในวันหยุด สามารถหยุดชดเชยได้ ลากิจได้ตามธุระที่จำเป็นและเห็นว่าเหมาะสม  ลาป่วยได้ตามที่ป่วยจริง  ลาปวดประจำเดือนได้
 2. ค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท จ่ายทุกวันที่ 25 ของทุกเดือนโดยโอนผ่านบัญชีธนาคารได้ทุกสาขา โดยมีการทำสัญญาฝึกงานกำหนดรายละเอียดชัดเจน
 3. กรณีที่มูลนิธิมอบหมายให้ท่านเดินทางไปนอกสถานที่ มีค่าเดินทางให้ตามระเบียบของมูลนิธิ
 4. มี Laptop ให้ใช้ทำงาน และนักศึกษาสามารถออกแบบแผนงานและกิจกรรมการทำงานของตนเองได้ ทางมูลนิธิและทีมงานเปิดรับฟังให้อิสระทางความคิดกับท่าน

 

เอกสารการสมัครที่ต้องการ

 1. ประวัติการศึกษา
 2. Resume
 3. เหตุผลที่ท่านสนใจฝึกงาน และความคาดหวัง ความสนใจด้านสิทธิมนุษยชนในมิติต่าง ๆ ที่ท่านสนใจ รวมถึงอธิบายสถานการณ์แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยตามที่ท่านเข้าใจ จำนวน 1 หน้ากระดาษ A4 แนบมาพร้อมกัน
 4. สิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

 

ส่งเอกสารการสมัครผ่านทาง   :  [email protected]

ติดต่อสอบถามเรื่องการสมัคร :  [email protected]

และ หมายเลขโทรศัพท์ 081 595 7578 ในเวลา 09.00 – 17.00 เท่านั้น