รับสมัคร: Human Resources Officer / พนักงานฝ่ายบุคคลประจำสำนักงาน กทม.

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ทำงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
โดยเฉพาะสิทธิด้านแรงงาน และสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน
ในกลุ่มประชากรแรงงานข้ามชาติ และครอบครัว มีสำนักงานใหญ่อยู่ใน กทม.
และสำนักงานพื้นที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก (แม่สอด) สมุทรสาคร (มหาชัย) และภูเก็ต

รับสมัครงาน ตำแหน่ง Human Resources Officer / พนักงานฝ่ายบุคคล
ประจำสำนักงาน กทม.


หน้าที่ความรับผิดชอบ
มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ บริหารจัดการงานด้านบุคลากรและทรัพยากรมนุษย์ของมูลนิธิ รวมทั้ง

 1. รับสมัคร สรรหา คัดเลือกบุคลากร เข้าทำงานให้กับโครงการต่างๆของมูลนิธิฯ
  ตามขั้นตอนการคัดเลือกพนักงาน
 2. ทำสัญญาจ้างงาน ตามประเภทของพนักงาน ด้วยความเป็นธรรม ไม่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน
 3. ทำทะเบียนพนักงาน ทำฐานข้อมูลของพนักงาน
 4. ดูแลเรื่องสวัสดิการบุคลากร และเข้าถึงปัญหาของพนักงานในแต่ละพื้นที่
 5. ดูแลเรื่องเอกสารการจดทะเบียนของพนักงาน การขอวีซ่า การขอใบอนุญาตทำงาน
 6. ทำการประเมินศักยภาพการทำงานของบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพ
 7. ประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อพิจารณาการปรับขั้น ตำแหน่ง หรือความดีความชอบ
 8. อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบุคลากรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คุณสมบัติ

 1. อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านศิลปะศาสตร์ (จิตวิทยา) / รัฐศาสตร์ / พาณิชยศาสต์
  (บริหารทรัพยากรมนุษย์)
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนและสามารถเข้ากับคนง่าย
  และสามารถทำงานในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 4. มีความเข้าใจและสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและการทำงานด้านสิทธิมนุษยชน
  โดยเฉพาะสิทธิแรงงานข้ามชาติและครอบครัว
 5. มีประสบการณ์ การทำงานด้านบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 6. สามารถทำงานที่หลากหลายภายใต้ความกดดันหรือความไม่ชัดเจนให้ลุล่วงได้
  ทั้งในลักษณะการทำงานคนเดียว​ และทำงานเป็นทีม
 7. สามารถสื่อสาร ฟัง​ พูด​ อ่าน​ เขียนภาษาอังกฤษ​ ได้ตามสมควร

เงื่อนไขและสวัสดิการ

 1. เงินเดือนเริ่มตั้งแต่ 27,600 บาท ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
 2. มีประกันอุบัติเหตุกลุ่มและประกันสังคม
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
 4. ระยะเวลาทดลองงาน 90 วัน

ผู้ที่สนใจ กรุณาส่งประวัติโดยย่อ (CV) พร้อมบุคคลอ้างอิง 2 คน และจดหมายสมัครงาน
เป็นภาษาอังกฤษ เอกสารประจำตัว ประวัติการศึกษา และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ที่
[email protected] หรือ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เลขที่ 87 ซอยสิทธิชน
ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร 02 277 6882, 277 6887

วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร 27 มีนาคม 2567

มสพ. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อน หากพบผู้ที่มีคุณสมบัติก่อนสิ้นสุดการประกาศรับสมัคร

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อผ่านอีเมล